Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0

Lead translating organization:
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Wybickiego 3A
31-261 Kraków
Poland
Website: http://www.firr.org.pl/
Coordinator of the translation: Anna Rozborska (e-mail: anna.rozborska@firr.org.pl)

Kandydujące na autoryzowane tłumaczenie na język polski

Data publikacji tłumaczenia 09.07.2013

Wcześniejsza wersja:
http://www.fdc.org.pl/wcag2/old/
Najnowsza wersja:
http://www.fdc.org.pl/wcag2/
Wersja oryginalna:
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
Errata:
http://www.fdc.org.pl/wcag/wcag2_errata.html
Organizacja koordynująca przekład:
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Wybickiego 3A
31-261 Kraków
Polska
Serwis www: http://www.firr.org.pl/
Koordynatorka tłumaczenia: Anna Rozborska (e-mail: anna.rozborska@firr.org.pl
Organizacje zaproszone do współpracy przy tłumaczeniu:
List oznajmiający otwarcie procedury tłumaczenia WCAG 2.0 wraz z listą organizacji zaproszonych do współpracy przy tłumaczeniu: http://lists.w3.org/Archives/Public/w3c-translators/2011AprJun/0034.html
Podsumowanie publicznych komentarzy do Kandydujące na autoryzowanego tłumaczenia na język polski
http://www.fdc.org.pl/wcag/wcag2_komentarze.html

To jest autoryzowane tłumaczenie dokumentu W3C. Publikacja tego tłumaczenia została poprzedzona procedurą opisaną w „Policy for W3C Authorized Translations”. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub sporów, dokumentem nadrzędnym jest specyfikacja WCAG 2.0 w języku angielskim.

Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0)

Rekomendacja Konsorcjum W3C, 11 grudnia 2008 r.

Niniejsza wersja:
http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/
Najnowsza wersja:
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
Poprzednia wersja:
http://www.w3.org/TR/2008/PR-WCAG20-20081103/
Redaktorzy:
Ben Caldwell, Trade R&D Center, Universytet Wisconsin-Madison
Michael Cooper, Konsorcjum W3C
Loretta Guarino Reid, Google, Inc.
Gregg Vanderheiden, Trade R&D Center, Universytet Wisconsin-Madison
Redaktorzy poprzedniej wersji:
Wendy Chisholm (do lipca 2006, Konsorcjum W3C)
John Slatin (do czerwca 2006, Instytut Dostępności Universytetu Texas, Austin)
Jason White (do czerwca 2005, Universytet Melbourne)
Tłumaczenie i redakcja polskiej wersji
Jacek Zadrożny, informaton.pl
Małgorzata Janicka, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Agnieszka Mikołajewska, Szkoła Główna Handlowa
Dominik Paszkiewicz, Dostepne.info

W erracie do poniższego dokumentu mogą znajdować się normatywne poprawki.

Tutaj znajdują się tłumaczenia dokumentu.

Niniejszy dokument jest również dostępny w formatach nienormatywnych, na stronie Alternate Versions of Web Content Accessibility Guidelines 2.0.


Streszczenie

„Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0)” to szeroki wachlarz rekomendacji dotyczących tworzenia treści internetowych bardziej dostępnymi. Wdrożenie niniejszych wytycznych sprawi, iż treść stron WWW stanie się dostępna dla szerszego grona użytkowników niepełnosprawnych, w tym dla osób niewidomych i słabowidzących, głuchych i niedosłyszących, osób mających trudności w uczeniu się, osób z ograniczeniami kognitywnymi, niepełnosprawnych ruchowo, z zaburzeniami mowy, nadwrażliwością na światło, oraz osób z niepełnosprawnościami złożonymi. Wprowadzenie wytycznych w życie, sprawi również, że treści internetowe będą bardziej przyjazne dla każdego innego użytkownika.

Kryteria sukcesu WCAG 2.0 są twierdzeniami możliwymi do zweryfikowania i nie są powiązane z konkretną technologią. Wytyczne dotyczące spełnienia kryteriów sukcesu dla konkretnych technologii, jak również ogólne informacje dotyczące interpretacji kryteriów sukcesu zawarte są w osobnych dokumentach. Więcej na ten temat przeczytać można w Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview, gdzie znajduje się wstęp i odnośniki do materiałów edukacyjnych oraz informacji technicznych dotyczących WCAG.

WCAG 2.0 zastępuje Web Content Accessibility Guidelines 1.0 [WCAG10], dokument, który został oficjalnie opublikowany w maju 1999 roku, jako rekomendacja Konsorcjum W3C. Chociaż można stosować się do wytycznych WCAG 1.0 lub WCAG 2.0 (lub też do obu), Konsorcjum W3C sugeruje, aby dla nowych i aktualizowanych treści stosować kryteria WCAG 2.0. Rekomenduje się również odnoszenie się do wytycznych WCAG 2.0 w kwestii polityki dostępności.

Status dokumentu

Poniższa część opisuje status dokumentu w momencie jego publikacji. Inne dokumenty mogą w przyszłości zastąpić niniejszy. Lista bieżących publikacji Konsorcjum W3C oraz zaktualizowany raport techniczny znajdują się na stronie W3C technical reports index pod adresem http://www.w3.org/TR/.

Ten dokument to „Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0)”, rekomendacja Konsorcjum W3C, sporządzona przez Grupę Roboczą ds. wytycznych dostępności treści internetowych (Web Content Accessibility Guidelines Working Group).

Niniejszy dokument został zrecenzowany przez członków Konsorcjum W3C, programistów, inne grupy W3C oraz inne zainteresowane strony, a następnie zaakceptowany przez Dyrektora Konsorcjum W3C, jako Rekomendacja Konsorcjum W3C. Jest to wersja finalna dokumentu, która może zostać wykorzystana jako materiał źródłowy lub być cytowana w innych dokumentach W3C. Rolą Konsorcjum W3C jest zwrócenie uwagi na tę specyfikację i wspieranie jej rozpowszechniania. Stosowanie zaleceń zawartych w tej specyfikacji, zwiększa funkcjonalność oraz interoperacyjność sieci.

Wytyczne WCAG 2.0 są powiązane z innymi, nienormatywnymi dokumentami, a mianowicie Understanding WCAG 2.0 (Zrozumieć WCAG 2.0) oraz Techniques for WCAG 2.0 (Techniki WCAG 2.0). Chociaż wymienione dokumenty nie posiadają formalnego statusu, jaki ma WCAG 2.0, zawierają informacje ważne dla zrozumienia i wdrożenia wytycznych WCAG 2.0.

Grupa Robocza pracująca nad dokumentem prosi o składanie wszelakich komentarzy za pomocą formularza internetowego. Jeśli z jakichś przyczyn, nie jest to możliwe, komentarze można też przesyłać na adres public-comments-wcag20@w3.org. Dostępne jest również archiwum publicznych komentarzy. Komentarze na temat rekomendacji WCAG 2.0 nie będą skutkować zmianami niniejszej wersji. Mogą jednak zostać uwzględnione w erracie lub przyszłych wersjach WCAG. Nie przewiduje się przesyłania formalnych odpowiedzi na komentarze. Archiwum dyskusji na listach mailingowych WCAG WG są publicznie dostępne, a Grupa Robocza może wziąć pod uwagę komentarze dotyczące niniejszego dokumentu w przyszłości.

Dokument powstał w ramach Web Accessibility Initiative (WAI) Konsorcjum W3C. Cele Grupy Roboczej WCAG 2.0 zostały sprecyzowane w Karcie Grupy Roboczej WCAG. Grupa Robocza WCAG 2.0 jest częścią działań technicznych WAI (WAI Technical Activity).

Niniejszy dokument został stworzony zgodnie z Polityką Patentową Konsorcjum W3C z 5 lutego 2004 roku. Konsorcjum W3C przechowuje pełną listę zgłoszonych publicznie patentów odnośnie tego dokumentu. Powyższa strona zawiera również instrukcje zgłaszania patentu. Osoby, które twierdzą, iż posiadają wiedzę na temat patentów zawierających istotne roszczenia (Essential Claim(s)) powinny zgłosić takie informacje, zgodnie z Rozdziałem 6 Polityki Patentowej Konsorcjum W3C.


Spis treści

Załączniki


Wprowadzenie

Niniejsza sekcja pełni funkcję informacyjną

„Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0)” to dokument określający, w jaki sposób uczynić treści internetowe bardziej dostępnymi dla osób niepełnosprawnych. Mowa tutaj o wielu rodzajach niepełnosprawności: ze względu na wzrok, słuch, kłopoty z mową, trudności w uczeniu się, ograniczenia kognitywne, ruchowe, lingwistyczne czy też neurologiczne. Chociaż wytyczne poruszają szereg zagadnień, nie jest możliwe, aby odpowiadały szczegółowo na potrzeby wszystkich możliwych rodzajów, stopni niepełnosprawności, czy też niepełnosprawności złożonych. Wytyczne pozwalają jednak tworzyć bardziej przyjazne treści, zarówno dla starszych użytkowników, których sprawność zmienia się wraz z wiekiem, jak i dla każdego innego użytkownika.

Wytyczne WCAG 2.0 zostały opracowane zgodnie z procedurami Konsorcjum W3C, we współpracy z osobami indywidualnymi oraz różnymi organizacjami z całego świata. Celem było stworzenie wspólnego standardu dostępności treści internetowych, który spełniałby oczekiwania użytkowników, firm czy administracji państwowej w różnych krajach. Wytyczne WCAG 2.0 są oparte na wersji 1.0 [WCAG10] i mają mieć szerokie zastosowanie dla różnych technologii internetowych zarówno teraz, jak i w przyszłości. Są one tak skonstruowane, aby ich spełnienie można było sprawdzić za pomocą kombinacji narzędzi automatycznych i ewaluacji dokonywanej przez człowieka. Na stronie „Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview”, znajduje się więcej informacji ogólnych na temat wytycznych WCAG.

Dostępność sieci nie jest uzależniona jedynie od treści stron internetowych, ale również od dostępnych przeglądarek internetowych czy innych programów stosowanych przez użytkownika. Narzędzia do tworzenia treści również spełniają ważną rolę w dostępności. Dalsze informacje na ten temat znajdują się na następujących stronach:

Poziomy wytycznych WCAG 2.0

Osoby indywidualne i organizacje, które korzystają z wytycznych WCAG 2.0 to różnorodna grupa, obejmująca między innymi osoby projektujące serwisy internetowe, decydentów, nabywców usług, nauczycieli czy studentów. Aby sprostać różnym potrzebom tych grup docelowych, stworzono kilka poziomów wytycznych, w tym zasady ogólne, wytyczne, mierzalne kryteria sukcesu, bogaty zbiór wystarczających technik, technik dodatkowych, oraz udokumentowane, często występujące błędy, poparte przykładami, odnośnikami do zasobów i fragmentami kodu źródłowego.

Wszystkie powyższe poziomy (zasady, wytyczne, kryteria sukcesu, techniki wystarczające i dodatkowe) uzupełniają się wzajemnie i wskazują w jaki sposób tworzyć bardziej dostępne treści internetowe. Wykonawcom i autorom treści doradza się stosowanie w miarę możliwości wszystkich poziomów, w tym także technik doradczych, aby zaspokoić potrzeby jak najszerszej grupy użytkowników.

Należy pamiętać, iż nawet zawartość, która jest na najwyższym (AAA) poziomie zgodności, nie będzie dostępna dla osób ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, czy też z niepełnosprawnością złożoną, szczególnie w zakresie problemów z uczeniem się oraz zrozumieniem języka. Zachęca się wykonawców i autorów treści do zastosowania szerokiego zakresu technik, w tym technik dodatkowych, ale także do poszukiwania najlepszych praktyk stosowanych w danym momencie rozwoju Internetu, aby treści były w możliwie największym stopniu dostępne dla osób z różnymi dysfunkcjami. Metadane mogą pomóc użytkownikom w znalezieniu treści najbardziej dostosowanych do ich potrzeb.

Dokumenty uzupełniające WCAG 2.0

WCAG 2.0 jest sformułowany w taki sposób, aby odpowiedzieć na oczekiwania tych, którzy potrzebują stabilnej dokumentacji technicznej — punktu odniesienia do zasad dostępności. Pozostałe dokumenty, zwane tu dokumentami uzupełniającymi, bazują na WCAG 2.0 i spełniają inne ważne funkcje. W odróżnieniu od samego WCAG 2.0, mogą być aktualizowane gdy zaistnieje potrzeba wdrażania WCAG 2.0 w nowych technologiach internetowych. Do dokumentów uzupełniających należą:

 1. How to Meet WCAG 2.0” — Aktualizowana i dostosowywana na bieżąco lista odniesień (referencji) do WCAG 2.0. Może posłużyć wykonawcom i autorom do projektowania i ewaluacji treści.

 2. Understanding WCAG 2.0” — przewodnik ułatwiający zrozumienie i wdrożenie WCAG 2.0. Do każdej wytycznej i kryterium sukcesu WCAG 2.0 powstał krótki poradnik pomagający zrozumieć ich kluczowe aspekty.

 3. Techniques for WCAG 2.0” — zbiór technik oraz często występujących błędów, każdy z elementów przedstawiony jest w osobnym dokumencie, zawierającym opis, przykłady, kody źródłowe oraz testy.

 4. The WCAG 2.0 Documents” — opis dokumentów technicznych WCAG 2.0 w postaci wykresu. Pokazuje, w jaki sposób są one ze sobą połączone.

W dokumencie „Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview”, umieszczono opis materiałów powiązanych z WCAG 2.0, w tym materiały edukacyjne. Materiały dodatkowe, obejmujące takie tematy, jak analiza kosztów i korzyści (business case) w zakresie dostępności, propozycje planowania wdrażania wytycznych dostępności oraz kwestie prawne dotyczące dostępności znajdują się na stronie WAI Resources.

Ważne pojęcia zastosowane w WCAG 2.0

WCAG 2.0 zawiera trzy ważne pojęcia, które były inaczej definiowane w WCAG 1.0. Są one w skrócie opisane poniżej, a zdefiniowane szerzej w słowniku terminów.

Strona internetowa

Należy zauważyć, iż w niniejszym standardzie termin „strona internetowa” to coś więcej, niż statyczna strona HTML. Ten termin obejmuje również coraz bardziej dynamiczne strony internetowe, które pojawiają się w sieci, w tym „strony” prezentujące całe wirtualne, interaktywne społeczności. Przykładowo, pojęcie „strona internetowa” będzie prawidłowym określeniem na stronę zawierającą elementy interaktywne i filmowe, znajdujące się pod jednym adresem internetowym (URI). Więcej informacji: „Understanding «Web Page»”.

Możliwość odczytania przez program komputerowy

W kilku kryteriach sukcesu wymaga się, aby treści (albo pewne ich aspekty) były „możliwe do odczytania przez program komputerowy”. Oznacza to, że treść jest dostarczona w taki sposób, aby programy używane przez użytkownika (user agents), w tym programy z kategorii technologii wspomagających, mogły odczytać i przedstawić użytkownikowi dane informacje w odpowiedni sposób. Więcej informacji: „Understanding Programmatically Determined”.

Wsparcie dla dostępności

Używanie technologii w taki sposób, aby wspierana była dostępność oznacza, iż współpracuje ona z technologiami wspomagającymi użytkownika (AT — ang. assistive technologies) jak również z odpowiednimi właściwościami dostępności systemów operacyjnych, przeglądarek oraz programów użytkownika (user agents). Żeby daną technologię zakwalifikować, jako stanowiącą wiarygodną podstawę spełnienia kryteriów sukcesu wytycznych WCAG 2.0, musi ona być użyta w taki sposób, aby „wspierać dostępność”. Technologie mogą być używane w sposób nie wspierający dostępności (np. nie współpracują z technologiami wspomagającymi, itp.), pod warunkiem, że nie podlegają kryteriom sukcesu (tzn. ta sama informacja czy funkcja jest dostępna w sposób wspomagany).

Definicja „wsparcia dla dostępności” znajduje się w słowniku terminów w załączniku A do niniejszego dokumentu. Więcej informacji: Understanding Accessibility Support.

Wytyczne WCAG 2.0

Ta sekcja pełni funkcję normatywną.

Zasada nr 1: Postrzegalność — informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być przedstawione użytkownikom w sposób dostępny dla ich zmysłów.

Wytyczna 1.1 Alternatywa w postaci tekstu: Dla każdej treści nietekstowej należy dostarczyć alternatywną treść w formie tekstu, która może być zamieniona przez użytkownika w inne formy (np. powiększony druk, brajl, mowa syntetyczna, symbole lub język uproszczony).

1.1.1 Treść nietekstowa: Wszelkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę, która pełni tę samą funkcję, za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej (Poziom A):

Wytyczna 1.2 Media zmienne w czasie: Należy dostarczyć alternatywę dla mediów zmiennych w czasie.

1.2.1 Tylko audio lub tylko wideo (nagranie): Dla mediów nagranych w systemie tylko audio lub tylko wideo stosuje się następujące zasady, za wyjątkiem sytuacji, kiedy nagranie audio lub wideo jest alternatywą dla tekstu i w taki sposób jest oznaczone: (Poziom A)

1.2.2 Napisy rozszerzone (nagranie): Napisy rozszerzone dołączone są do wszystkich nagrań audio w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz), za wyjątkiem sytuacji, kiedy są one alternatywami dla tekstu i w taki sposób są oznaczone. (Poziom A)

1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie): Zapewnia się alternatywę dla mediów zmiennych w czasie lub audiodeskrypcję dla nagrań wideo w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz), za wyjątkiem sytuacji, kiedy są one alternatywami dla tekstu i w taki sposób są oznaczone. (Poziom A)


1.2.4 Napisy rozszerzone (na żywo): Napisy rozszerzone dołączone są do wszystkich treści audio przekazywanych na żywo w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz). (Poziom AA)

1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie): Zapewniona jest audiodeskrypcja dla wszystkich nagrań wideo w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz). (Poziom AA)


1.2.6 Język migowy (nagranie): Zapewnione jest tłumaczenie w języku migowym wszystkich nagrań audio w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz). (Poziom AAA)

1.2.7 Rozszerzona audiodeskrypcja (nagranie): Zapewniona jest rozszerzona audiodeskrypcja dla wszystkich nagrań wideo w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz), jeśli przerwy w ścieżce dźwiękowej danego nagrania nie pozwalają na zamieszczenie audiodeskrypcji, przekazującej sens treści w wystarczającym stopniu. (Poziom AAA)

1.2.8 Alternatywa dla mediów (nagranie): Zapewnia się alternatywę dla wszystkich mediów zmiennych w czasienagrań w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz) oraz dla wszystkich nagrań tylko wideo (sam obraz). (Poziom AAA)

1.2.9 Tylko audio (na żywo): Zapewniona jest alternatywa dla mediów zmiennych w czasie, przedstawiająca informacje takie same, jak w przekazie tylko audio na żywo. (Poziom AAA)


Wytyczna 1.3 Możliwość adaptacji: Należy tworzyć treści, które mogą być prezentowane na różne sposoby (np. uproszczony układ wizualny), bez utraty informacji czy struktury.

1.3.1 Informacje i relacje: Informacje, struktura oraz relacje pomiędzy treściami przedstawiane w treści mogą być odczytane przez program komputerowy lub są dostępne w postaci tekstu. (Poziom A).

1.3.2 Zrozumiała kolejność: Jeśli kolejność, w jakiej przedstawiona jest treść, ma znaczenie dla zrozumienia treści — kolejność taka musi być możliwa do odczytania przez program komputerowy. (Poziom A)

1.3.3 Właściwości zmysłowe: Instrukcje co do zrozumienia i operowania treścią nie opierają się wyłącznie na właściwościach zmysłowych, takich, jak kształt, rozmiar, wzrokowa lokalizacja, orientacja w przestrzeni lub dźwięk. (Poziom A)

Uwaga: Wymogi dotyczące koloru opisane są w Wytycznej 1.4.


Wytyczna 1.4 Możliwość rozróżnienia: Użytkownik powinien móc dobrze widzieć bądź słyszeć treści — mieć możliwość oddzielenia informacji od tła.

1.4.1 Użycie koloru: Kolor nie jest wykorzystywany jako jedyny wizualny sposób przekazywania informacji, wskazywania czynności do wykonania lub oczekiwania na odpowiedź, czy też wyróżniania elementów wizualnych. (Poziom A)

Uwaga: To kryterium sukcesu dotyczy szczególnie percepcji koloru. Inne formy percepcji zostały omówione w Wytycznej 1.3, w tym programistyczny dostęp do koloru oraz inne rodzaje zaprogramowania prezentacji wizualnej.

1.4.2 Kontrola odtwarzania dźwięku: Jeśli jakieś nagranie audio włącza się automatycznie na danej stronie i jest odtwarzane przez okres dłuższy niż 3 sekundy, dostępny jest albo mechanizm umożliwiający przerwanie lub wyłączenie nagrania, albo mechanizm kontrolujący poziom głośności niezależnie od poziomu głośności całego systemu. (Poziom A)

Uwaga: Ponieważ każda treść, która nie spełnia tego kryterium sukcesu może utrudnić użytkownikowi odczytanie całej strony, wszelkie treści na stronie (bez względu na to, czy spełniają inne kryteria sukcesu, czy nie) muszą spełnić niniejsze kryterium. Więcej informacji: Spełnienie wymagań: brak zakłóceń: Non-Interference.


1.4.3 Kontrast (minimalny): Wizualne przedstawienie tekstu, lub obrazu tekstu posiada kontrast wynoszący przynajmniej 4,5:1, poza następującymi wyjątkami: (Poziom AA)

1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu: Oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiekszony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności. (Poziom AA)

1.4.5 Obrazy tekstu: Jeśli wykorzystywane technologie mogą przedstawiać treść wizualnie, do przekazywania informacji wykorzystuje się tekst, a nie tekst w postaci grafiki, za wyjątkiem następujących sytuacji: (Poziom AA)

Uwaga: Tekst, który jest częścią logo lub nazwy własnej produktu, jest w tym przypadku uznawany za istotny.


1.4.6 wzmocniony kontrast: Wizualne przedstawienie tekstu, lub obrazu tekstu, posiada kontrast wynoszący przynajmniej 7:1, poza następującymi wyjątkami: (Poziom AAA)

1.4.7 Niska głośność lub brak tła dźwiękowego: Dla nagranej treści tylko audio, która (1) na pierwszym planie zawiera głównie mowę, (2) nie jest dźwiękową CAPTCHA lub logo w postaci dźwiękowej, oraz (3) nie jest wokalizacją mającą na celu głównie ekspresję muzyczną, np. w przypadku śpiewu lub rapu, przynajmniej jedno z poniższych założeń jest spełnione: (Poziom AAA)

1.4.8 Prezentacja wizualna: Dla wizualnego przedstawienia bloków tekstu, dostępny jest mechanizm, za pomocą którego można osiągnąć, co następuje: (Poziom AAA)

 1. Kolory na pierwszym planie oraz kolory tła mogą być zmienione przez użytkownika. 

 2. Szerokość nie przekracza 80 znaków (40 w przypadku alfabetów: chińskiego, japońskiego i koreańskiego). 

 3. Tekst nie jest wyjustowany (tzn. wyrównany do prawego i lewego marginesu). 

 4. Odstępy między wierszami w akapitach wynoszą przynajmniej 1,5 wysokości linii, a odległość między akapitami jest przynajmniej 1,5 razy większa niż ta pomiędzy wierszami. 

 5. Rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających, nie wymagając od użytkownika, chcącego odczytać cały wiersz, przesuwania tekstu w poziomie przy zmaksymalizowanym oknie ekranu

1.4.9 Obrazy tekstu (bez wyjątków): Teksty w postaci grafiki są wykorzystywane jedynie w celach czysto dekoracyjnych lub też w przypadkach, gdy takie przedstawienie tekstu jest istotne dla przekazywanej informacji. (Poziom AAA)

Uwaga: Tekst, który jest częścią logo lub nazwy własnej produktu, jest w tym przypadku uznawany za istotny.


Zasada nr 2: Funkcjonalność — komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być możliwe do użycia.

Wytyczna 2.1 Dostępność z klawiatury: Zapewnij dostępność wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

2.1.1 Klawiatura: Cała treść oraz wszystkie zawarte w niej funkcjonalności dostępne są z interfejsu klawiatury, bez wymogu określonego czasu użycia poszczególnych klawiszy, poza tymi przypadkami, kiedy dana funkcja wymaga wprowadzenia informacji przez użytkownika w oparciu o ścieżkę ruchów, a nie w oparciu o punkty końcowe wejścia. (Poziom A)

Uwaga 1: Ten wyjątek dotyczy danej funkcji, a nie techniki wejścia. Przykładowo, kiedy używa się pisma odręcznego celem wprowadzenia tekstu, technika wejścia (pismo odręczne) wymaga wprowadzenia informacji w oparciu o ścieżkę, jednak powiązana z tym funkcja (wprowadzenie tekstu) już tego nie wymaga.

Uwaga 2: To nie powinno blokować ani ograniczać użycia interfejsu innymi metodami niż klawiatura, np. za pomocą myszki.

2.1.2 Brak pułapki na klawiaturę: Jeśli fokus klawiatury można przemieścić do danego komponentu strony za pomocą interfejsu klawiatury, to może on być z niego usunięty również za pomocą interfejsu klawiatury, w przypadku gdy wymagane, a jeśli wówczas jest wymagane użycie czegoś więcej niż samych strzałek, tabulatora lub innych standardowych metod wyjścia, użytkownik musi otrzymać odpowiednią podpowiedź, w jaki sposób usunąć fokus z danego komponentu. (Poziom A)

Uwaga: Ponieważ każda treść, która nie spełnia tego kryterium sukcesu może utrudnić użytkownikowi skorzystanie z całej strony, cała zawartość danej strony (bez względu na to, czy spełnia inne kryteria, czy nie) musi spełnić powyższe kryterium. Więcej informacji: Spełnienie wymagań: brak zakłóceń: Non-Interference.


2.1.3 Klawiatura (bez wyjątków): Cała treść oraz wszystkie zawarte w niej funkcjonalności dostępne są z interfejsu klawiatury, bez wymogu określonego czasu użycia poszczególnych klawiszy. (Poziom AAA)


Wytyczna 2.2 Wystarczająca ilość czasu: Zapewnij użytkownikom wystarczająco dużo czasu na przeczytanie i skorzystanie z treści.

2.2.1 Możliwość dostosowania czasu: Dla każdego limitu czasowego, ustawionego na odbiór treści, spełnione jest przynajmniej jedno z poniższych założeń: (Poziom A)

Uwaga: To kryterium sukcesu ma na celu zapewnienie użytkownikowi wystarczającego czasu na wykonanie czynności, bez niespodziewanych zmian treści lub kontekstu, które mogą być wynikiem limitu czasowego. Powinien on być rozpatrywany w połączeniu z kryterium sukcesu 3.2.1, które nakłada ograniczenia na zmiany treści lub kontekstu w wyniku działania użytkownika.

2.2.2: Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie: Wszystkie poniższe zasady obowiązują w przypadku informacji, która przesuwa się, porusza, migota lub automatycznie jest aktualizowana: (Poziom A)

Uwaga 1: Wytyczna 2.3 zawiera więcej informacji na temat treści migoczącej lub zawierającej błyski.

Uwaga 2: Ponieważ każda treść, która nie spełnia tego kryterium sukcesu może utrudnić użytkownikowi skorzystanie z całej strony, cała zawartość danej strony (bez względu na to, czy spełnia inne kryteria, czy nie) musi spełnić powyższe kryterium. Więcej informacji: Spełnienie wymagań: brak zakłóceń: Non-Interference.

Uwaga 3: Treść, która jest aktualizowana okresowo przez aplikację lub przesyłana w sposób ciągły do programu użytkownika, nie musi być przechowywana lub przedstawiana, w czasie pomiędzy wstrzymaniem a wznowieniem prezentacji, ponieważ może to być technicznie nie możliwe, a w wielu przypadkach mogłoby wprowadzać użytkownika w błąd.

Uwaga 4: Animacja, która pojawia się w czasie poprzedzającym załadowanie treści, może być uznana za istotną, jeśli wszyscy użytkownicy nie mogą dokonać interakcji w tym czasie oraz jeśli brak wskazania etapu załadowania mógłby wprowadzić użytkownika w błąd lub mogłoby mu się wydawać, że załadowanie treści zostało zawieszone albo przerwane.


2.2.3 Brak ograniczeń czasowych: Ograniczenie czasowe nie jest istotną częścią czynności prezentowanej na stronie, chyba, że są to nieinteraktywne, zsynchronizowane multimedia lub wydarzenia w czasie rzeczywistym. (Poziom AAA)

2.2.4 Zakłócenie pracy użytkownika: Zakłócenia mogą być odłożone w czasie lub odrzucone przez użytkownika, chyba, że jest to sytuacja wyjątkowa (np. zagrożenie życia lub zdrowia). (Poziom AAA)

2.2.5 Ponowne potwierdzenie autentyczności: Kiedy kończy się czas sesji autoryzowanej przez użytkownika, może on kontynuować czynność bez utraty danych po ponownej autoryzacji. (Poziom AAA)


Wytyczna 2.3 Ataki padaczki: Nie należy projektować treści w taki sposób, aby prowokować ataki padaczki.

2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu: Strony internetowe nie zawierają w swojej treści niczego, co migocze częściej niż trzy razy w ciągu jednej sekundy, lub też błysk nie przekracza wartości granicznych dla błysków ogólnych i czerwonych. (Poziom A)

Uwaga: Ponieważ każda treść, która nie spełnia tego kryterium sukcesu może utrudnić użytkownikowi skorzystanie z całej strony, cała zawartość danej strony (bez względu na to, czy spełnia inne kryteria, czy nie) musi spełnić powyższe kryterium. Więcej informacji: Spełnienie wymagań: brak zakłóceń: Non-Interference.


2.3.2 Trzy błyski: Strony internetowe nie zawierają w swojej treści niczego, co migocze częściej niż trzy razy w ciągu jednej sekundy. (Poziom AAA)


Wytyczna 2.4 Możliwość nawigacji: Dostarczenie narzędzi ułatwiających użytkownikowi nawigowanie, znajdowanie treści i ustalanie, gdzie się w danym momencie znajduje.

2.4.1 Możliwość pominięcia bloków: Dostępny jest mechanizm, który umożliwia pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych. (Poziom A)

2.4.2 Tytuły stron: Strony internetowe posiadają tytuły, które opisują ich cel lub przedstawiają ich temat. (Poziom A)

2.4.3 Kolejność fokusa: Jeśli strona internetowa może być nawigowana sekwencyjnie, a kolejność nawigacji wpływa na zrozumienie lub funkcjonalność strony, komponenty przyjmujące fokus zachowują kolejność, dzięki której zachowany jest sens i funkcjonalność treści. (Poziom A)

2.4.4 Cel linku (w kontekście): Cel każdego linku może wynikać z samej treści linku, lub też z treści linku powiązanej z programistycznie określonym kontekstem, poza tymi przypadkami, kiedy cel łącza i tak byłby niejasny dla użytkowników. (Poziom A)


2.4.5 Wiele dróg: Istnieje więcej niż jedna droga umożliwiająca zlokalizowanie strony w danym serwisie internetowym, za wyjątkiem sytuacji, kiedy dana strona jest wynikiem jakiejś procedury lub jednym z jej etapów. (Poziom AA)

2.4.6 Nagłówki i etykiety: Nagłówki i etykiety opisują temat lub cel treści. (Poziom AA)

2.4.7 Widoczny fokus: Każdy interfejs możliwy do nawigacji za pomocą klawiatury, posiada widoczny wskaźnik fokusa klawiatury. (Poziom AA)


2.4.8 Lokalizacja: Dostępna jest informacja, w którym miejscu w danym serwisie internetowym znajduje się użytkownik. (Poziom AAA)

2.4.9 Cel linku (z samego linku): Dostępny jest mechanizm umożliwiający zidentyfikowanie celu każdego linku z samej jego treści, poza tymi przypadkami, kiedy cel łącza i tak byłby niejasny dla użytkowników (Poziom AAA)

2.4.10 Nagłówki sekcji: Nagłówki sekcji są używane do porządkowania treści. (Poziom AAA)

Uwaga 1: Termin „nagłówek” został tu użyty w swoim ogólnym znaczeniu, obejmując tytuły i inne sposoby przypisywania nagłówków do różnego rodzaju treści.

Uwaga 2: Powyższe kryterium sukcesu dotyczy sekcji samych tekstów, a nie komponentów interfejsu użytkownika, które omawiane są osobno w ramach kryterium sukcesu 4.1.2.


Zasada nr 3: Zrozumiałość — informacje oraz obsługa interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe.

Wytyczna 3.1 Możliwość odczytania: Treść powinna być zrozumiała i możliwa do odczytania.

3.1.1 Język strony: Domyślny język naturalny każdej strony internetowej może zostać odczytany przez program komputerowy. (Poziom A)


3.1.2 Język części: Język naturalny każdej części lub frazy zawartej w treści może zostać odczytany przez program komputerowy, za wyjątkiem nazw własnych, wyrażeń technicznych, słów w nieokreślonym języku oraz słów i fraz, które stanowią część żargonu w bezpośrednio otaczającym je tekście. (Poziom AA)


3.1.3 Nietypowe słowa: Dostępny jest mechanizm, za pomocą którego można sprawdzić definicje słów użytych w nietypowy lub ograniczony sposób, w tym idiomów i żargonu. (Poziom AAA)

3.1.4 Skróty: Dostępny jest mechanizm, za pomocą którego można sprawdzić znaczenie skrótów w ich rozwiniętej formie. (Poziom AAA)

3.1.5 Poziom umiejętności czytania: Jeśli dany tekst, po usunięciu nazw własnych i tytułów, wymaga umiejętności czytania na poziomie wyższym niż poziom gimnazjalny, dostępna jest treść w formie suplementu (wyjaśniającego) lub oddzielna wersja, która nie wymaga umiejętności czytania na poziomie wyższym, niż gimnazjalny. (Poziom AAA)

3.1.6 Wymowa: Dostępny jest mechanizm, za pomocą którego można sprawdzić wymowę słów, których znaczenie jest niejasne w danym kontekście bez znajomości ich wymowy. (Poziom AAA)


Wytyczna 3.2 Przewidywalność: Strony internetowe powinny otwierać się i działać w przewidywalny sposób.

3.2.1 Po oznaczeniu fokusem: Jeśli jakikolwiek komponent jest oznaczony fokusem, nie powoduje to zmiany kontekstu. (Poziom A)

3.2.2 Podczas wprowadzania danych: Zmiana ustawień jakiegokolwiek komponentu interfejsu użytkownika nie powoduje automatycznej zmiany kontekstu, chyba, że użytkownik został poinformowany o takim działaniu zanim zaczął korzystać z komponentu. (Poziom A)


3.2.3 Konsekwentna nawigacja: Mechanizmy nawigacji, które powtarzają się na wielu stronach w serwisie internetowym, w danym porządku względnym wobec siebie, za każdym razem pojawiają się w tym samym porządku, chyba, że użytkownik sam wprowadzi zmiany.(Poziom AA)

3.2.4 Konsekwentna identyfikacja: Komponenty, które posiadają tę samą funkcjonalność w danym serwisie internetowym, są w taki sam sposób zidentyfikowane. (Poziom AA)


3.2.5 Zmiana na żądanie: Zmiany kontekstu inicjowane są tylko na żądanie użytkownika, lub też istnieje mechanizm pozwalający na wyłączenie takich zmian. (Poziom AAA)


Wytyczna 3.3 Pomoc przy wprowadzaniu informacji: Istnieje wsparcie dla użytkownika, by mógł uniknąć błędów lub je skorygować.

3.3.1 Identyfikacja błędu: Jeśli przy wpisywaniu informacji, błąd zostanie wykryty automatycznie, system wskazuje błędny element, a użytkownik otrzymuje opis błędu w postaci tekstu. (Poziom A)

3.3.2 Etykiety lub instrukcje: Pojawiają się etykiety lub instrukcje, kiedy w treści wymagane jest wprowadzenie informacji przez użytkownika. (Poziom A)


3.3.3 Sugestie korekty błędów: Jeśli przy wpisywaniu informacji, błąd zostanie wykryty automatycznie i znane są sugestie korekty, wtedy użytkownik otrzymuje takie sugestie, chyba, że stanowiłoby to zagrożenie dla bezpieczeństwa treści lub zmieniłoby to cel treści. (Poziom AA)

3.3.4 Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych): Dla stron internetowych, na których pojawiają się zobowiązania prawne lub transakcje finansowe, i w których użytkownik modyfikuje lub usuwa dane zawarte w systemach przechowywania danych, lub wprowadza testowe odpowiedzi, przynajmniej jedno z poniższych założeń jest prawdziwe: (Poziom AA)

 1. Odwracalność: Wprowadzenie danych jest odwracalne.

 2. Sprawdzanie: Dane wprowadzone przez użytkownika są sprawdzane pod kątem błędów, a użytkownik ma możliwość wprowadzenia poprawek.

 3. Potwierdzenie: Dostępny jest mechanizm sprawdzania, potwierdzania oraz korekty informacji przed jej ostatecznym wysłaniem.


3.3.5 Pomoc: Dostępna jest pomoc kontekstowa. (Poziom AAA)

3.3.6 Zapobieganie błędom (wszystkim): Dla stron internetowych, które wymagają od użytkownika podania informacji, przynajmniej jedno z poniższych założeń jest prawdziwe: (Poziom AAA)

 1. Odwracalność: Wprowadzenie danych jest odwracalne.

 2. Sprawdzanie: Dane wprowadzone przez użytkownika są sprawdzane pod kątem błędów, a użytkownik ma możliwość wprowadzenia poprawek.

 3. Potwierdzenie: Dostępny jest mechanizm sprawdzania, potwierdzania oraz korekty informacji przed jej ostatecznym wysłaniem. 


Zasada nr 4: Solidność — Treść musi być solidnie opublikowana, tak, by mogła być skutecznie interpretowana przez różnego rodzaju oprogramowania użytkownika, w tym technologie wspomagające.

Wytyczna 4.1 Kompatybilność: Zmaksymalizowanie kompatybilności z obecnymi oraz przyszłymi programami użytkowników, w tym z technologiami wspomagającymi.

4.1.1 Parsowanie: W treści wprowadzonej przy użyciu języka znaczników, elementy posiadają pełne znaczniki początkowe i końcowe, elementy są zagnieżdżane według swoich specyfikacji, elementy nie posiadają zduplikowanych atrybutów oraz wszystkie ID są unikalne, za wyjątkiem przypadków, kiedy specyfikacja zezwala na wyżej wymienione cechy. (Poziom A)

Uwaga: Początkowe i końcowe znaczniki, w których brak kluczowych znaków, takich, jak zamykający nawias ostry lub pytajnik błędnie dopasowany do atrybutu wartości, nie są uznawane za znaczniki pełne.

4.1.2 Nazwa, rola, wartość: Dla wszystkich komponentów interfejsu użytkownika (włączając w to, ale nie ograniczając jedynie do elementów formularzy, linków oraz komponentów wygenerowanych przez skrypty) nazwa oraz rola (przeznaczenie) mogą być odczytane przez program komputerowy, a stan, właściwości oraz wartości, które mogą być ustawione przez użytkownika, mogą również być ustawione przez program komputerowy; zawiadomienie o zmianach w tych elementach dostępne jest dla programów użytkownika, w tym technologii wspomagających. (Poziom A)

Uwaga: Powyższe kryterium sukcesu stosuje się głównie do autorów stron, którzy budują lub piszą swoje własne komponenty interfejsu użytkownika. Przykładowo, standardowe kontrolki HTML już spełniają to kryterium, jeśli użyte są zgodnie ze specyfikacją.


Zgodność

Ta sekcja pełni funkcję normatywną.

W tej sekcji znajdują się wymagania dotyczące zgodności z wytycznymi WCAG 2.0, jak również informacje, w jaki sposób można ogłosić zgodność strony (opcjonalnie). Na końcu wyjaśnione zostało pojęcie wsparcia dla dostępności, gdyż tylko technologie wspierające dostępność mogą stanowić wiarygodną podstawę zgodności. Dokument o nazwie „Understanding Conformance” zawiera dalsze wyjaśnienie pojęcia wsparcia dla dostępności.

Wymogi zgodności

Aby strona internetowa była zgodna z wytycznymi WCAG 2.0, wszystkie poniższe wymogi zgodności muszą zostać spełnione:

1. Poziom zgodności: Jeden z poniższych poziomów zgodności jest w pełni osiągnięty:

Uwaga 1: Chociaż zgodność może zostać osiągnięta tylko na oznaczonych poziomach, zachęca się autorów, aby podawali (w oświadczeniu zgodności) jakikolwiek postęp na drodze do spełnienia kryteriów sukcesu na poziomach wyższych niż osiągnięty.

Uwaga 2: Odradza się wyznaczania poziomu AAA jako wymaganego dla całych serwisów, gdyż w przypadku niektórych treści, spełnienie wszystkich kryteriów sukcesu na poziomie AAA nie jest możliwe.

2. Całe strony: Zgodność (oraz poziomy zgodności) dotyczy całej strony i nie można jej osiągnąć, jeśli jakaś część strony zostanie wyłączona z oceny.

Uwaga 1: W celu ustalenia zgodności, przyjmuje się, iż wersje alternatywne części treści strony są częścią strony, jeśli wersje alternatywne są dostępne bezpośrednio z danej strony, np. długi opis lub alternatywna prezentacja nagrania wideo.

Uwaga 2: Autorzy stron internetowych, którzy nie mogą osiągnąć zgodności ze względu na treść pozostającą poza ich kontrolą, mogą rozważyć Stwierdzenie częściowej zgodności.

3. Zakończona procedura: Jeśli dana strona jest jedną z wielu stron prezentujących jakąś procedurę (tzn. sekwencję kroków, które należy wykonać, aby dokończyć jakąś czynność), to wszystkie te strony osiągają co najmniej ten sam lub wyższy poziom zgodności. (Zgodność na wybranym poziomie nie jest możliwa, jeśli którakolwiek ze stron nie spełnia wybranego poziomu.)

Przykład: Sklep internetowy prezentuje na kilku stronach procedurę wybierania i zakupu produktów. Wszystkie strony w tej procedurze, od początku do końca (do wykonania płatności) są zgodne na tym samym poziomie.

4. Użycie technologii wspierających dostępność: Tylko technologie wspierające dostępność są uwzględniane jako podstawa spełnienia kryteriów sukcesu. Każda informacja czy funkcjonalność, która nie jest dostarczona w postaci wspierającej dostępność, ma swoją alternatywną wersję wspierającą dostępność. (Więcej informacji: Understanding accessibility suport)

5. Brak zakłóceń: Jeśli na stronie wykorzystywane są technologie, które nie wspierają dostępności lub są użyte tak, że nie wspierają dostępności, użytkownicy powinni mieć swobodny dostęp do pozostałej części strony. Dodatkowo, strona nadal spełnia wymogi zgodności pod każdym z następujących warunków:

 1. kiedy technologia, która nie jest uwzględniana, jest włączona w programie użytkownika,

 2. kiedy technologia, która nie jest uwzględniana, jest wyłączona w programie użytkownika, oraz

 3. kiedy technologia, która nie jest uwzględniana, nie jest wspierana przez program użytkownika.

Dodatkowo, następujące kryteria sukcesu dotyczą całej treści na stronie, włącznie z treścią, która w innych przypadkach nie jest podstawą spełnienia wymogów zgodności, gdyż niezastosowanie poniższych kryteriów mogłoby uniemożliwić jakiekolwiek skorzystanie ze strony:

Uwaga: Jeśli strona nie jest zgodna (na przykład testowa strona zgodności lub strona przykładowa), nie może być włączona w zakres zgodności lub dołączona do oświadczenia zgodności.

Więcej informacji, w tym przykłady, w Understanding Conformance Requirements.

Stwierdzanie zgodności (opcjonalne)

Zgodność zdefiniowana została tylko dla (pojedynczych) stron internetowych. Jednak oświadczenie zgodności może dotyczyć pojedynczej strony, kilku stron lub całych serwisów internetowych.

Wymagane części składowe oświadczenia zgodności

Oświadczenie zgodności nie jest wymagane. Autorzy mogą wdrożyć wytyczne WCAG 2.0 bez oświadczania zgodności. Jednak jeśli takie oświadczenie zostanie wykonane, wtedy musi zawierać następujące informacje:

 1. Data stwierdzenia.

 2. Tytuł wytycznych, wersja oraz adres URI („Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.0” pod adresem http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/ (wersja anglojęzyczna).

 3. Osiągnięty poziom zgodności (Poziom A, AA lub AAA).

 4. Zwięzły opis stron internetowych, taki jak lista adresów URI objętych oświadczeniem, wraz z adnotacją czy włączone są również poddomeny.

  Uwaga 1: Strony mogą być opisane oddzielnie, ale również może być użyty jeden opis dla wszystkich adresów URI.

  Uwaga 2: Produkty internetowe nie posiadające adresów URI przed instalacją na stronie klienta, mogą zostać opatrzone informacją, że po instalacji będą spełniać wymogi.

 5. Lista uwzględnionych technologii tworzenia treści internetowych.

  Uwaga: Jeśli wykorzystywane jest logo zgodności, oznacza to de facto oświadczenie zgodności i musi wystąpić razem z wymaganymi, wyżej wymienionymi składowymi oświadczenia zgodności.

Opcjonalne części składowe oświadczenia zgodności

Poza wymaganymi składowymi oświadczenia zgodności, które zostały wymienione powyżej, warto rozważyć umieszczenie dodatkowych informacji, przydatnych dla użytkowników. Polecane dodatkowe informacje to, na przykład:

Uwaga 1: Więcej informacji oraz przykładowe oświadczenia zgodności można znaleźć w dokumencie „Understanding Conformance Claims”.

Uwaga 2: Więcej informacji na temat wykorzystania metadanych w oświadczeniach zgodności znajduje się w dokumencie „Understanding Metadata”.

Oświadczenie częściowej zgodności – treść umieszczana przez dostawców zewnętrznych

Czasem strony internetowe tworzone są w taki sposób, aby móc je później uzupełnić dodatkową treścią. Na przykład jest to program do poczty elektronicznej, blog, artykuł, który pozwala użytkownikom na dodanie swoich komentarzy, lub też aplikacja pozwalająca na tworzenie treści przez użytkowników. Kolejny przykład, to strona, taka jak portal lub serwis informacyjny, składający się z treści agregowanych od wielu współautorów, lub też strony, które automatycznie umieszczają treść pobraną z innych źródeł w danym okresie czasu, np. dynamicznie umieszczane reklamy.

W takich przypadkach nie można przewidzieć, w momencie opublikowania strony, jaka dodatkowa, niekontrolowana przez autora treść pojawi się w przyszłości. Ważna jest świadomość, iż niekontrolowana treść może negatywnie wpłynąć także na dostępność treści zaplanowanej przez autora. Istnieją dwa rozwiązania:

 1. Ustalenie zgodności można oprzeć na zasadzie pełnej posiadanej wiedzy na dany moment. Oznacza to, iż strona jest zgodna, jeśli jest monitorowana i skorygowana (treść niezgodna jest usuwana lub zmieniona tak, aby spełniała wymogi zgodności) w ciągu dwóch dni roboczych; od tego momentu można ustalać zgodność strony, wykluczając błędy w treści dodanej zewnętrznie, które są poprawiane lub usuwane, kiedy się je napotka. Nie można złożyć oświadczenia zgodności, jeśli monitorowanie lub korekta niezgodnej treści nie jest możliwa.

  LUB:

 2. Można złożyć „Oświadczenie częściowej zgodności”, jeśli strona nie jest zgodna, lecz spełniałaby wymogi zgodności, gdyby pewne jej części zostały usunięte. Brzmienie takiego oświadczenia jest następujące: „Niniejsza strona nie jest zgodna, lecz spełniałaby wymogi WCAG 2.0 na poziomie X, gdyby następujące, niekontrolowane przez autora treści zostały usunięte”. Dodatkowo, treść niekontrolowana musi spełnić poniższe kryteria:

  1. Nie jest to treść, która jest pod kontrolą autora.

  2. Jest opisana w sposób identyfikowalny dla użytkowników (np. nie można stwierdzić jedynie „wszystkie części, których nie kontrolujemy”, muszą być one odpowiednio oznaczone).

Oświadczenie częściowej zgodności – język

„Oświadczenie częściowej zgodności ze względu na język” umieszczane jest w przypadkach, kiedy dana strona nie jest zgodna, jednak mogłaby spełnić wymogi zgodności, jeśli istniałoby wsparcie dla dostępności wszystkich języków użytych na tej stronie. Brzmienie takiego oświadczenia jest następujące: „Niniejsza strona nie jest zgodna, lecz spełniałaby wymogi WCAG 2.0 na poziomie X, gdyby istniało wsparcie dla dostępności następujących języków”.

Załącznik A: Słownik terminów

Ta sekcja pełni funkcję normatywną.

alternatywa dla mediów zmiennych w czasie (ang. alternative for time-based media)

dokument zawierający prawidłowo uporządkowany tekst opisujący wizualną i dźwiękową informację zmienną w czasie oraz uwzględniający końcowy stan interakcji z tymi mediami.

Uwaga: Scenariusz użyty do stworzenia zsynchronizowanych multimediów może być objęty taką definicją tylko wówczas, gdy został poprawiony, tak, by odpowiadać dokładnej końcowej wersji multimediów po zakończeniu edycji.

ASCII art

Obraz utworzony przez rozmieszczenie w przestrzeni liter i innych znaków, zazwyczaj spośród 95 drukowalnych znaków zdefiniowanych w standardzie ASCII.

audio

technologia odtwarzania dźwięku

Uwaga: Audio może być tworzone w sposób sztuczny (włączając w to syntezę mowy), przez nagrywanie prawdziwego dźwięku lub na oba sposoby.

audiodeskrypcja (ang. audio description)

narracja dodana do ścieżki dźwiękowej w celu opisu istotnych szczegółów obrazu, które nie wynikają z samej ścieżki dźwiękowej.

Uwaga 1: Audiodeskrypcja materiału wideo zapewnia informacje o akcji, postaciach, zmianie scenerii, tekstach wyświetlanych na ekranie i innych treściach wizualnych.

Uwaga 2: W standardowej audiodeskrypcji narracja jest dodawana w przerwach pomiędzy dialogami. (zobacz także „rozszerzona audiodeskrypcja”).

Uwaga 3: Jeżeli pełna informacja o wideo jest już zapewniona przez podstawową ścieżkę dźwiękową, dodatkowa audiodeskrypcja jest zbędna.

Uwaga 4: Nazywana także „wideodeskrypcją" i „narracją opisową".

blok tekstu (ang. blocks of text)

tekst składający się z więcej niż jednego zdania.

błąd wprowadzania danych (ang. input error)

informacja wprowadzona przez użytkownika, która nie jest akceptowana przez system

Uwaga: Dotyczy:

 1. informacji, które są wymagane przez stronę internetową, a pominięte przez użytkownika;

 2. informacji wprowadzonych przez użytkownika, ale w niewłaściwym formacie lub o niedopuszczalnej wartości.

błysk (ang. flash)

para relatywnie przeciwstawnych luminancji, która może u niektórych osób wywołać atak padaczki, jeżeli efekt ten ma odpowiednie natężenie i zmienia się z pewną określoną częstotliwością.

Uwaga 1: Zobacz „informacje o granicznych wartościach ogólnych błysków i czerwonych błysków”, aby dowiedzieć się, które błyski są niedopuszczalne.

Uwaga 2: Zobacz także „migotanie”.

CAPTCHA

skrót od „Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart” (całkowicie automatyczny publiczny test Turinga do odróżniania komputerów od ludzi)

Uwaga 1: test CAPTCHA najczęściej polega na przepisaniu przez użytkownika tekstu ze zniekształconego obrazu lub nagrania dźwiękowego.

Uwaga 2: Test Turinga to każdy system testów, który został zaprojektowany w celu odróżnienia człowieka od komputera. Został tak nazwany na cześć słynnego informatyka Alana Turinga. Pojęcie to sformułowane zostało na Uniwersytecie Carnegie Mellon. [CAPTCHA].

cel linku (ang. link purpose)

oczekiwany skutek aktywacji linku

wspierający dostępność (ang. accessibility supported)

wspierany przez technologie wspomagające używane przez użytkownika, jak również przez właściwości przeglądarek oraz programów użytkownika.

Żeby dane użycie technologii tworzenia treści internetowych, zakwalifikować jako użycie wspierające dostępność, muszą zostać spełnione oba poniższe warunki:

 1. Technologia tworzenia treści w internecie musi współpracować z technologiami wspomagającymi. To oznacza, że dana technologia została przetestowana pod kątem współdziałania z technologiami wspomagającymi używanymi przez użytkowników i umożliwia odczytywanie treści w języku naturalnym,

  ORAZ

 2. Technologia tworzenia treści w internecie musi posiadać narzędzia wspierające dostępność dla użytkowników. To oznacza, że przynajmniej jedno z poniższych czterech założeń przyjmuje wartość „prawda”:

  1. Taka technologia z założenia jest powszechnie dostępna w programach użytkownika, również posiadających wsparcie dla dostępności (tak jak HTML i CSS);

   LUB

  2. Technologia wspomagana jest za pomocą łatwo dostępnych wtyczek, które również mają wspomaganą dostępność;

   LUB

  3. Zawartość strony jest dostępna dla zamkniętych środowisk, takich jak środowisko uniwersyteckie lub sieć korporacyjna, gdzie program użytkownika wymagany przez tę technologię i użyty do tworzenia treści w internecie także wspiera dostępność;

   LUB

  4. Programy użytkownika, które obsługują tę technologię, wspierają dostępność i można je z łatwością pobrać lub zakupić w następujący sposób:

   • osób z niepełnosprawnością nie kosztuje to więcej niż osoby pełnosprawne oraz

   • jest tak samo łatwa do odnalezienia i nabycia dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. 

Uwaga 1: Grupa Robocza WCAG i Konsorcjum W3C nie sprecyzowały sposobu, ani poziomu wsparcia dla technologii internetowych, przez technologie wspomagające, aby móc uznać dane technologie internetowe jako wspierające dostępność. Czytaj więcej: Level of Assistive Technology Support Needed for "Accessibility Support"

Uwaga 2: Technologie internetowe mogą być wykorzystywane, także mimo braku wsparcia dla dostępności, dopóki nie są uwzględniane w ocenie dostępności, a strona jako całość będzie zgodna z wymogami, w tym z Wymogiem zgodności: 4. Użycie technologii wspierających dostępność oraz Wymogiem zgodności 5. Brak zakłóceń:

Uwaga 3: Jeżeli technologia jest użyta w sposób wspierający dostępność nie oznacza to, że wszystkie jej komponenty i ich użycie będą wspierały dostępność. Większość technologii, w tym HTML, nie wspiera dostępności w co najmniej jednym ze swoich komponentów lub sposobie użycia. Strony są zgodne z wytycznymi WCAG 2.0 tylko wówczas, kiedy użycie technologii wspierającej dostępność, może być uwzględniane jako podstawa oceny zgodności z WCAG 2.0.

Uwaga 4: Jeżeli używamy technologii tworzenia treści w internecie, które mają więcej niż jedną wersję, wersja wspierająca dostępność powinna zostać określona.

Uwaga 5: Dla autorów jednym ze sposobów sprawdzenia użyteczności technologii, która wspiera dostępność jest skonfrontowanie jej działania z innymi udokumentowanymi technologiami uznanymi za takie, które wspierają dostępność. (Zobacz: Understanding Accessibility-Supported Web Technology Uses). Autorzy, firmy, sprzedawcy technologii i inni mogą sami zwracać uwagę na wspieranie dostępności w kontekście technologii, za pomocą których umieszcza się treści w internecie. Jednakże wszystkie sposoby i metody zastosowania tych technologii muszą zostać sformułowane zgodnie z definicją „technologii wspierającej dostępność", podanej powyżej.

dostosowany wygląd (ang. visually customized)

czcionki, wielkość, kolor i tło mogą być ustawione.

etykieta (ang. label)

tekst lub inny komponent z tekstem alternatywnym, który jest prezentowany użytkownikowi w celu identyfikacji komponentu w treści internetowej.

Uwaga 1: Etykieta jest widoczna dla wszystkich użytkowników, podczas gdy nazwa może być przekazywana tylko technologiom wspomagającym. W wielu przypadkach (choć nie we wszystkich) etykieta i nazwa są takie same.

Uwaga 2: Pojęcie etykiety nie ogranicza się tylko do elementu „label” w HTML.

funkcjonalność (ang. functionality)

zestaw procesów i efektów osiągalnych poprzez działania użytkownika.

idiom

fraza, której znaczenia nie da się wydedukować przez zrozumienie pojedynczych słów, a specyficznych słów nie da się zmienić bez utraty sensu

Uwaga: Idiomów nie da się przetłumaczyć dosłownie — słowo po słowie, bez utraty ich kulturowego lub językowego znaczenia.

Przykład 1: W języku angielskim idiom: "It rains cats and dogs" dosłownie tłumacząc "pada kotami i psami" oznacza, że pada silny deszcz, leje. Polski odpowiednik: „Leje jak z cebra".

Przykład 2: W języku japońskim fraza „?????" tłumaczona dosłownie oznacza „on rzuca łyżką”, a w rzeczywistości oznacza to, że dana osoba nie dała sobie z czymś rady i poddała się.

Przykład 3: W języku holenderskim, „Hij ging met de kippen op stok" dosłownie tłumacząc oznacza „pójść na grzędę z kurczakami”, w rzeczywistości oznacza to położyć się wcześnie spać.

informacje o granicznych wartościach dowolnych błysków i czerwonych błysków (ang. general flash and red flash thresholds)

błysk, albo szybko zmieniająca się sekwencja obrazów są poniżej granicznych wartości (tzn. treść jest zgodna z wytycznymi), jeżeli poniższe punkty przyjmują wartość „prawda”:

 1. nie występują więcej niż trzy błyski dowolne i/lub nie więcej niż trzy czerwone błyski w ciągu sekundy; lub 

 2. łączny obszar błysków pojawiających się jednocześnie nie przekracza .006 sterydianów w obrębie 10 stopni pola widzenia monitora (25% na każde 10 stopni pola widzenia monitora) dla osoby patrzącej na monitor z przeciętnej odległości. 

gdzie:

 • dowolny błysk jest zdefiniowany jako para przeciwnych zmian ze względną luminacją wynoszącą 10% lub więcej największej względnej luminancji, gdzie relatywna luminancja ciemniejszego z obrazów wynosi poniżej 0,80; i gdzie wzrost „pary przeciwnych zmian” łączy się ze zwiększeniem a następnie zmniejszeniem lub odwrotnie, a 

 • czerwony błysk jest zdefiniowany jako jakakolwiek para przeciwstawnych przejść zawierających ostrą/nasyconą czerwień. 

Wyjątek: Błyskanie, które jest spokojne, zbalansowane, na wzór szumu lub szachownicy z „polami” mniejszymi niż 0,1 stopnia (pola widzenia przy przeciętnej odległości od monitora) umieszczone po boku nie przekraczają wartości granicznych.

Uwaga 1: Przy przeciętnym oprogramowaniu i zawartości sieci, przy użyciu prostokąta o rozmiarze 341 x 256 pixeli na powierzchni ekranu, kiedy zawartość oglądana jest przy rozdzielczości 1024 x 768 pixeli da w przybliżeniu 10 stopni pola widzenia dla standardowych rozmiarów monitorów i standardowej odległości patrzenia na nie (na przykład 22-26 cali odległości, przy ekranie wielkości 15-17 cali). (Wyższe ustawienia rozdzielczości pokazujące to samo renderowanie zawartości daje mniejsze i bezpieczniejsze obrazy, tak więc niższe ustawienia rozdzielczości stosuje się, żeby zdefiniować progowanie).

Uwaga 2: Przejście oznacza zmianę we względnej luminancji (lub relatywna luminancja/kolor w czerwonym błysku) pomiędzy sąsiadującymi szczytami i dolinami w obrębie relatywnej luminancji (lub relatywna luminancja/kolor w czerwonym błysku) w krótkim czasie. Błyśnięcie składa się z dwóch przeciwnych przejść.

Uwaga 3: Ta robocza definicja dla „pary przeciwstawnych przejść zawierających ostrą/nasyconą czerwień” obowiązuje wówczas, kiedy dla jednego lub obu stanów zaangażowanych w każde z przejść, R/(R+ G + B) >= 0.8, a zmiana wartości (R-G-B)x320 wynosi > 20 (ujemne wartości dla (R-G-B)x320 ustawionych na zero) dla obu przejść. R, G, B mają wartości 0-1 tak, jak zostało to określone w definicji „relatywnej luminancji“. [HARDING-BINNIE]

Uwaga 4: Dostępne są narzędzia do analizy obrazu video, pod kątem granicznych wartości błysków. Jednakże, nie potrzeba narzędzi, żeby osiągnąć te warunki, jeżeli migotanie jest równe lub mniejsze 3 mrugnięciom na sekundę. Zawartość przechodzi wówczas automatycznie (zobacz pkt 1 i 2 powyżej).

informacyjne (ang. informative)

tylko do celów informacyjnych i nie jest wymagana dla osiągnięcia zgodności.

Uwaga: Zawartość niezbędną dla osiągnięcia zgodności uznaje się za „normatywną”.

interfejs klawiaturowy (ang. keyboard interface)

interfejs używany przez oprogramowanie do obsługi wciśnięć klawiszy.

Uwaga 1: Interfejs klawiaturowy pozwala użytkownikowi na obsługę programów za pomocą klawiatury nawet wówczas, gdy dane urządzenie nie posiada klawiatury.

Przykład: Urządzenia z dotykowymi ekranami posiadają wbudowane w system interfejsy klawiatury, jak również możliwość podłączenia zewnętrznych klawiatur. Aplikacje uruchamiane na takim urządzeniu obsługują zarówno zewnętrzną klawiaturę, jak i inne aplikacje symulujące klawiatury, w tym interpretery pisma ręcznego i systemy do przetwarzania mowy na tekst z wbudowaną symulacją klawiatury.

Uwaga 2: Operacje wykonywane w aplikacjach lub fragmentach aplikacji wykonywane za pomocą klawiszy symulujących mysz, np. klawisze myszy, nie są kwalifikowane jako wykonywane przez interfejs klawiaturowy, ponieważ operacje wykonywane są poprzez interfejs wskaźnika myszy, a nie klawiatury.

język naturalny (ang. human language)

język mówiony, pisany lub język migowy (znaków zarówno wizualnych, jak dotykowych) służący do komunikowania się między ludźmi.

Uwaga: zobacz także „język migowy”.

język migowy (ang. sign language)

język stosujący kombinację gestów dłoni i ramion, mimiki twarzy i pozycji ciała, w celu przekazania informacji.

program użytkownika (ang. user agent)

oprogramowanie umożliwiające pobieranie i przeglądanie treści internetowych.

Przykład: Przeglądarki internetowe, odtwarzacze multimediów, wtyczki, oraz inne programy — również technologie wspomagające — które pomagają w wyszukiwaniu, przetwarzaniu i interakcji z treścią stron WWW.

komponent interfejsu użytkownika (ang. user interface component)

fragment treści internetowej odbierany przez użytkownika jako pojedyncza kontrolka dla określonej funkcji

Uwaga 1: wiele komponentów interfejsu użytkownika może być implementowanych w postaci pojedynczego elementu. Tutaj komponenty nie są związane z konkretną techniką programistyczną, a raczej z tym, co użytkownik odbiera jako pojedynczą kontrolkę.

Uwaga 2: do komponentów interfejsu użytkownika należą elementy formularzy i linków, jak również komponenty generowane przez skrypty.

Przykład: Aplet posiada "kontrolkę" pozwalającą na przesuwanie treści po linii lub stronie albo na swobodny dostęp. Każdy aplet ma własną nazwę i może być używany niezależnie, jak również może być traktowany jak komponent interfejsu użytkownika.

konkretne odczucie zmysłowe (ang. specific sensory experience)

odczucie zmysłowe, które nie jest czysto ozdobne i jego celem nie jest przede wszystkim przekazanie ważnej informacji lub spełnienie konkretnej funkcji.

Przykład: Gra solo na flecie, sztuka wizualna, itd.

kontekst linku określony programistycznie (ang. programmatically determined link context)

dodatkowa informacja, mogąca być określona programowo, w zależności pomiędzy linkiem, połączonym z tekstem linku, i prezentowana użytkownikowi na różne sposoby.

Przykład: W HTML, informacja, która jest określona programowo z linku w języku angielskim, obejmuje tekst, który znajduje się w tym samym akapicie, liście lub komórce tabeli, tak jak link, lub też w nagłówku tabeli, który jest powiązany z komórką, gdzie znajduje się link.

Uwaga: Ponieważ czytnik ekranu (ang. screen reader) interpretuje interpunkcję, może też podać kontekst bieżącego zdania, kiedy fokus znajdzie się na linku w tym zdaniu.

kontrolowane przez użytkownika (ang. user controllable)

dane w zamierzeniu dostępne dla użytkownika

Uwaga: nie odnosi się do takich elementów, jak logi internetowe lub dane z wyszukiwarek.

Przykład: pola imienia i adresu w formularzu konta użytkownika.

materiał dźwiękowy (ang. audio-only)

zmienne w czasie media zawierające wyłącznie dźwięk.

mechanizm

procedura lub technika prowadząca do osiągnięcia rezultatu.

Uwaga 1: Mechanizm może być dostarczany bezpośrednio w treści albo może być oparty zarówno na platformie, jak i na oprogramowaniu użytkownika, w tym na technologiach asystujących

Uwaga 2: Mechanizm wymaga spełnienia wszystkich kryteriów sukcesu żądanych dla danego poziomu.

migotanie (ang. blinking)

naprzemienna zmiana stanu wizualnego w celu zwrócenia uwagi.

Uwaga: Zobacz także „błysk”. W przypadku odpowiedniej wielkości, odpowiedniej jasności oraz odpowiedniej częstotliwości, migotanie może być zakwalifikowane jako błysk.

multimedia alternatywne dla tekstu (ang. media alternative for text)

multimedia, które przekazują nie więcej informacji, niż bezpośrednio prezentowany tekst lub tekst alternatywny.

Uwaga: Multimedia alternatywne dla tekstu są dostarczane tym, dla których przydatne jest korzystanie z alternatywy dla tekstu. Multimedia alternatywne dla tekstu to: nagrania dźwiękowe, nagrania wideo (włączając w to język migowy) lub nagrania audiowizualne.

nagranie (ang. prerecorded)

informacja, która nie jest na żywo.

napisy rozszerzone (ang. captions)

informacja w postaci alternatywy tekstowej zsynchronizowana z obrazem, przedstawiająca zarówno mowę, jak i inne dźwięki niezbędne do zrozumienia zawartości danego medium.

Uwaga 1: Napisy rozszerzone mają formę podobną do zwykłych napisów, z tą różnicą, że zawierają nie tylko dialogi, ale również opis sytuacji pozadialogowej, niezbędnej do zrozumienia akcji. Do efektów pozadialogowych zaliczamy inne efekty dźwiękowe, takie jak muzyka, śmiech, identyfikację narratora, miejsce akcji.

Uwaga 2: Napisy rozszerzone zamknięte to system, który może być włączany lub wyłączany w zależności od rodzaju odbiornika.

Uwaga 3: Napisy rozszerzone otwarte to takie, których nie można wyłączyć, na przykład, jeżeli są one częścią obrazu lub są połączone z obrazem.

Uwaga 4: Napisy rozszerzone nie powinny być formułowane niejasno lub pomijać informacji ważnych dla zrozumienia obrazu.

Uwaga 5: W niektórych krajach napisy rozszerzone nazywa się po prostu napisami.

Uwaga 6: Audiodeskrypcja może, ale nie musi posiadać napisów rozszerzonych, ponieważ sama w sobie zawiera opis zawartości tego, co przedstawione jest w sposób wizualny.

nawigowane sekwencyjnie (ang. navigated sequentially)

nawigowanie fokusem, w zaplanowany sposób (od jednego elementu do następnego) za pomocą interfejsu klawiaturowego.

nazwa (ang. name)

tekst, po którym oprogramowanie może zidentyfikować obiekty w treści.

Uwaga 1: Nazwa może być ukryta i przekazywana tylko poprzez technologie wspomagające, w odróżnieniu od etykiet, które są prezentowane wszystkim użytkownikom. W niektórych, ale nie wszystkich wypadkach, etykieta i nazwa są tożsame.

Uwaga 2: To nie jest to samo, co atrybut „name” w HTML.

na żywo (ang. live)

informacja przechwytywana z wydarzeń pochodzących z rzeczywistego świata, transmitowana bezpośrednio do odbiorcy, z opóźnieniem zależnym wyłącznie od nadawcy.

Uwaga 1: Opóźnienie zależne od nadawcy to krótkie (najczęściej automatyczne) opóźnienie, niezbędne na przykład w celu dania nadawcy czasu na kolejkowanie lub cenzurowanie treści wizualnej lub dźwiękowej. Opóźnienie to nie jest wystarczające, by nadawaną treść poddawać poważniejszej edycji.

Uwaga 2: Jeżeli informacja jest całkowicie generowana przez komputer, to nie jest informacją na żywo.

istotny (ang. essential)

jeżeli taki element zostanie usunięty, może to całkowicie zmienić informację lub funkcjonalność, a informacja lub funkcjonalność nie mogą zostać osiągnięte w inny sposób, zapewniający zgodność.

normatywny (ang. normative)

niezbędny dla zapewnienia zgodności.

Uwaga 1: Można zapewnić zgodność z takim dokumentem, na różne, dobrze zdefiniowane sposoby.

Uwaga 2: Treść oznaczona jako informacyjna lub nienormatywna nigdy nie jest wymagana dla zapewnienia zgodności.

obraz tekstu (ang. image of text)

tekst, który jest renderowany w postaci nietekstowej (np. jako grafika) w celu uzyskania określonych efektów wizualnych

Uwaga: Nie dotyczy to tekstu znajdującego się na obrazie, w którym ważna jest inna treść wizualna.

Przykład: Osoba znajdująca się na zdjęciu ma przyczepioną plakietkę ze swoim imieniem i nazwiskiem.

obszar roboczy (ang. viewport)

obiekt, w którym oprogramowanie użytkownika prezentuje treść

Uwaga 1: oprogramowanie użytkownika prezentuje treść w jednym lub więcej obszarze roboczym. Do obszarów roboczych zaliczamy okna, ramki, głośniki, wirtualne okulary. Obszar roboczy może zawierać w sobie inny obszar roboczy, (na przykład osadzone ramki). Komponenty interfejsu użytkownika generowane przez oprogramowanie użytkownika, jak podpowiedzi, menu i komunikaty, nie są obszarem roboczym.

Uwaga 2: definicja jest oparta o słowniczek z User Agent Accessibility Guidelines 1.0.

ogólnie niejednoznaczny dla użytkowników (ang. ambiguous to users in general)

cel nie może być określony na podstawie treści linku lub treści strony wyświetlanej równocześnie z linkiem (tzn. że użytkownicy bez niepełnosprawności wiedzą, co kryje się pod danym linkiem dopiero po kliknięciu na niego).

Przykład: Słowo guawa w tym zdaniu „Najwięksi eksporterzy guawy” jest linkiem. Tak umieszczony link może oznaczać przeniesienie do definicji guawy, listy eksporterów guawy lub zdjęcia przedstawiającego ludzi zbierających guawę. Dopóki link nie zostanie kliknięty, zarówno użytkownicy pełnosprawni, jak i niepełnosprawni, nie wiedzą co się pod nim kryje.

okno pełnego ekranu (ang. on a full screen window)

przy najczęściej występującym rozmiarze pulpitu/laptopa wyświetlanie zmaksymalizowanego okna..

Uwaga: Ponieważ ludzie zwykle mają swoje komputery przez kilka lat, najlepiej jest nie polegać na pulpitach/laptopach o najnowszych sposobach wyświetlania, ale wziąć pod uwagę przy przygotowywaniu takiej ocenie, przeciętne rozwiązania wyświetlania, które pojawiły się w ciągu ostatnich lat.

możliwy do odczytania przez program komputerowy (ang. programmatically determined)

takie przedstawienie danych przez oprogramowanie dostawcy, które pozwala różnym programom użytkownika, włączając w to oprogramowanie wspomagające, odczytać i przedstawić daną informację, w sposób, jaki potrzebuje użytkownik.

Przykład 1: przedstawienie danych, w języku znaczników, z elementów i atrybutów, które są dostępne bezpośrednio dla najczęściej używanych technologii asystujących.

Przykład 2: przedstawienie za pomocą technologii – szczególnie struktury danych sformułowanych w języku innym niż język znaczników i nastawionych na technologie wspomagające poprzez dostępność API, która jest obsługiwana przez najczęściej spotykane technologie wspomagające.

podstawowy poziom edukacji (ang. primary education level)

sześcioletni okres edukacji rozpoczynający się w wieku 5-7 lat, możliwie bez wcześniejszej edukacji.

Uwaga: Definicja oparta jest o Międzynarodową Standardową Klasyfikację Kształcenia [UNESCO].

pomoc kontekstowa (ang. context-sensitive help)

tekst pomocy dostarczający informacji na temat aktualnie wykonywanej czynności.

Uwaga: Jasno sformułowane etykiety mogą być traktowane jak pomoc kontekstowa.

poziom gimnazjalny (ang. lower secondary education level)

dwu- lub trzyletni okres edukacji, zaczynający się po zakończeniu sześcioletniej szkoły, a kończący się dziewięć lat od rozpoczęcia edukacji podstawowej.

Uwaga: Definicja oparta jest o Międzynarodową Standardową Klasyfikację Kształcenia [UNESCO].

prawidłowa kolejność odczytu (ang. correct reading sequence)

kolejność słów i akapitów zaprezentowana w taki sposób, żeby kolejność ich odczytu nie zmieniała sensu treści całego przekazu tekstowego.

procedura (ang. process)

seria czynności wykonywana przez użytkownika, gdzie każda czynność jest niezbędna do zakończenia aktywności.

Przykład 1: Zakończona sukcesem procedura korzystania ze stron sklepu internetowego wymaga od użytkownika obejrzenia alternatywnych produktów, cen i ofert, wybrania produktów, złożenia zamówienia, ustalenia warunków dostawy oraz udostępnienia informacji o płatności.

Przykład 2: Strona rejestracji konta wymaga przejścia testu Turinga, zanim pozwoli na przejście do formularza rejestracyjnego.

programowo ustawione (ang. programmatically set)

ustawione przez oprogramowanie, za pomocą metod obsługiwanych przez oprogramowanie użytkownika, w tym przez technologie wspomagające.

przedstawianie (ang. presentation)

renderowanie treści w sposób, który jest postrzegalny dla użytkownika

relacja (ang. relationships)

posiadające znaczenie skojarzenie pomiędzy różnymi elementami treści.

rola (ang. role)

tekst lub liczba, poprzez którą oprogramowanie może określić funkcję komponentu w treści internetowej.

Przykład: Liczba, dzięki której można określić funkcję grafiki jako linku, przycisku lub pola wyboru.

rozszerzona audiodeskrypcja (ang. extended audio description)

audiodeskrypcja, dodawana do materiału wideo, poprzez zatrzymanie odtwarzacza (pauza), by uzyskać odpowiedni czas wstawienie audiodeskrypcji.

Uwaga: Ta technika jest stosowana tylko wówczas, gdy sensu materiału wideo nie da się zachować bez dodatkowej audiodeskrypcji, a przerwy pomiędzy dialogami są za krótkie.

sekcja (ang. section)

samodzielna porcja pisanej treści, zawierająca jeden lub więcej temat lub myśl.

Uwaga: Sekcja może składać się z jednego lub więcej akapitów, a także zawierać grafikę, tabele, listy i podsekcje

skrót (ang. abbreviation)

skrócona wersja słowa, frazy lub nazwy, o ile skrót nie stał się częścią danego języka.

Uwaga 1: dotyczy także inicjałów i akronimów, gdzie:

 1. inicjały to skrócone formy nazw i fraz, powstałe z pierwszych liter lub sylab słów zawartych w danej nazwie lub frazie.

  Uwaga 1: Nie przetłumaczalne we wszystkich językach.

  Przykład 1: SNCF jest francuskim skrótem, który zawiera pierwsze litery wyrazów Société Nationale des Chemins de Fer (nazwa francuskich kolei państwowych).

  Przykład 2: ESP (ang. extrasensory perception) to inicjał oznaczający postrzeganie pozazmysłowe.

 2. akronim jest skróconą formą utworzoną z pierwszych liter lub części innych wyrazów do formy, którą można wymawiać jak wyraz.

  Przykład: NOAA jest akronimem utworzonym od pierwszych liter nazwy National Oceanic and Atmospheric Administration w USA.

Uwaga 2: Niektóre firmy mają nazwy pochodzące od akronimów. W takim wypadku nowa nazwa składa się z liter (np. Ecma) i wówczas słowo to nie jest traktowane jak skrót.

spełnienie kryterium sukcesu (ang. satisfies a success criterion)

kryterium sukcesu zastosowane do danej strony nie przyjmuje wartości „fałsz”

(technologie) stanowiące podstawę zgodności (ang. relied upon)

zawartość strony nie będzie zgodna, jeżeli taka technologia jest wyłączona lub nie jest wspierana.

strona internetowa (ang. Web page)

nie osadzony zasób, uzyskany z pojedynczego URI za pomocą protokołu HTTP wraz z innymi zasobami użytymi do renderowania lub taki, które potencjalnie mogą być użyte do renderowania, w oprogramowaniu użytkownika.

Uwaga 1: mimo, że każdy z „pozostałych zasobów” mógłby być renderowany razem z podstawowym zasobem, to niekoniecznie muszą być renderowane równocześnie.

Uwaga 2: Dla zgodności z wytycznymi zasób musi być „nieosadzony”, czyli występować w taki sposób, by nie był uwzględniany jako strona internetowa.

Przykład 1: Zasób sieciowy, wraz ze wszystkimi osadzonymi obrazami i multimediami.

Przykład 2: Sieciowy program pocztowy zbudowany w technologii AJAX (asynchroniczny Java Script i XML). Program znajduje się pod adresem http://example.com/mail, ale posiada skrzynkę odbiorczą, kontakty i kalendarz. Wszystkie linki lub przyciski są zaprojektowane w sposób pozwalający na wyświetlanie skrzynki, kontaktów i kalendarza bez zmiany adresu URI.

Przykład 3: Konfigurowalny portal internetowy, w którym użytkownik może wybrać wyświetlaną treść spośród różnych modułów.

Przykład 4: Kiedy wprowadzasz np. adres "http://shopping.example.com/" w przeglądarce, wchodzisz do wyglądającego jak film sklepu, po którym możesz się poruszać, zabierać towar z półek i umieszczać go w wózku przed sobą. Kliknięcie na produkt powoduje wyświetlenie go wraz ze specyfikacją. Może to być jednostronicowy serwis lub jedna ze stron internetowych w serwisie internetowym.

struktura (ang. structure)
 1. Sposób, w jaki poszczególne części strony internetowej są ułożone i połączone ze sobą; i

 2. Sposób ułożenia kilku stron internetowych.

taka sama funkcjonalność (ang. same functionality)

użycie pozwala na uzyskanie takiego samego rezultatu

Przykład: Przycisk „wyślij” w jednym serwisie i przycisk „szukaj” w innym mogą mieć pole do wprowadzania wyrażenia, a następnie wyświetlania odnalezionych w serwisie informacji związanych z tym wyrażeniem. W takiej sytuacji oba mają taką samą funkcjonalność, chociaż nie są konsekwentnie etykietowane.

taka sama względna kolejność (ang. same relative order)

taka sama pozycja względem innych elementów.

Uwaga: Uznaje się, że pozycje posiadają taką samą względną kolejność, nawet jeśli inne elementy zostały dodane lub usunięte z kolejności oryginalnej. Przykładowo, rozszerzenie menu nawigacji może wyświetlić dodatkowy poziom szczegółów, lub też druga sekcja nawigacji może zostać dodana do kolejności czytania.

technologie treści internetowych

mechanizmy służące do odkodowania danych, które mogą być zrenderowane, pokazane lub wykonane przez oprogramowanie użytkownika

Uwaga 1: Pojęcie użyte zarówno tak, jak w wytycznych „Technologia internetowa”, jak i słowo „technologia” (użyte osobno), odnoszą się do „Technologii zamieszczania treści w internecie”.

Uwaga 2: Technologie umieszczania treści w internecie mogą uwzględniać język znaczników, formaty danych lub język programowania, który może być używany samodzielnie, albo w kombinacji z innymi, żeby stworzyć ostatecznie wersję dla użytkownika, która swoim zasięgiem obejmie statyczne strony internetowe, przez zsynchronizowaną prezentację multimedialną do dynamicznej aplikacji internetowej

Przykład: Często spotykane przykłady technologii zamieszczania treści w internecie uwzględniają HTML, CSS, SVG, PNG, PDF, Flash, i JavaScript.

technologie wspomagające (w rozumieniu tego dokumentu) (ang. technology)

sprzęt i/lub oprogramowanie działające jako program użytkownika lub współpracujące ze standardowymi programami użytkownika, dostarczające funkcjonalności niezbędnych osobom niepełnosprawnym, przekraczające możliwości standardowych programów użytkownika.

Uwaga 1: Funkcjonalność zapewniona przez technologie wspomagające obejmuje alternatywny sposób prezentacji treści (np. mowa syntetyczna lub powiększenie obrazu), alternatywne sposoby wprowadzania danych (np. za pomocą głosu), dodatkowe mechanizmy nawigacji i orientacji oraz transformacji treści (np. w celu uczynienia tabel bardziej dostępnymi).

Uwaga 2: Technologie wspomagające często komunikują się ze standardowymi aplikacjami za pośrednictwem specjalnych API.

Uwaga 3: Rozróżnienie pomiędzy standardowymi aplikacjami a technologiami wspomagającymi nie jest oczywiste. Standardowe aplikacje często posiadają różne rozwiązania wspomagające osoby z niepełnosprawnościami. Główna różnica pomiędzy nimi polega na tym, że standardowe rozwiązania skierowane są do szerokiego grona odbiorców — zarówno niepełnosprawnych, jak i tych bez niepełnosprawności. Technologie wspomagające skierowane są zaś wyłącznie do konkretnymi rodzajami niepełnosprawności. Wsparcie jest zatem bardziej wyspecjalizowane i nakierowane na odbiorcę z konkretnymi potrzebami. Standardowe rozwiązania mogą dostarczać funkcjonalności niezbędnych technologiom wspomagającym, jak pobieranie treści sieciowych z obiektów programowych lub parsowanie kodu do przyjaźniejszej dla tego oprogramowania postaci.

Przykład: Technologie wspomagające ważne w kontekście tego dokumentu to między innymi:

 • powiększalniki ekranu i inne programy wspomagające czytanie wzrokowe, używane przez osoby ze wzrokowymi, percepcyjnymi i innymi niepełnosprawnościami związanymi z korzystaniem z druku, pozwalające na zmianę czcionek, rozmiaru, rozmieszczenia, koloru, synchronizujące tekst z głosem itp., w celu poprawienia czytelności wyświetlanego tekstu i obrazów; 

 • czytniki ekranu, używane przez osoby niewidome do odczytu treści tekstowych za pomocą mowy syntetycznej lub brajla; 

 • programy przetwarzające tekst na mowę syntetyczną, używane przez niektóre osoby z niepełnosprawnościami kognitywnymi, językowymi i trudnościami w nauce w celu przekształcenia tekstu w mowę syntetyczną; 

 • programy rozpoznające mowę, używane przez niektóre osoby niepełnosprawne fizycznie; 

 • specjalne klawiatury, używane przez osoby z niektórymi niepełnosprawnościami fizycznymi, które symulują standardową klawiaturę (w tym klawiatury specjalne wyposażone we wskaźniki nagłowne, switche , sip/puff oraz inne specjalne urządzenia do wprowadzania danych); 

 • specjalne wskaźniki, używane przez osoby z niektórymi rodzajami niepełnosprawności fizycznych w celu symulowania kursora myszy i naciskania przycisków. 

tekst (ang. text)

ciąg znaków, mogący być odczytany za pomocą programu komputerowego, gdzie ciąg wyraża coś w ludzkim języku naturalnym.

tekst alternatywny (ang. text alternative)

tekst skojarzony programistycznie z treścią nietekstową lub odnoszący się do tekstu programistycznie skojarzonego z treścią nietekstową. Tekst programowo skojarzony to taki tekst, którego położenie może być programowo określone w stosunku do treści nietekstowej.

Przykład: Obraz wykresu jest opisany w następującym po nim akapicie. Krótki tekst alternatywny dla wykresu informuje, że takie objaśnienie znajduje się zaraz za nim (w kolejności treści).

Uwaga: Więcej na ten temat: Understanding Text Alternatives

duża wielkość tekstu (ang. large scale text)

tekst o wielkości przynajmniej 18 pt lub 14 pt ale pogrubiony lub odpowiadające im wielkością znaki alfabetu chińskiego, japońskiego i koreańskiego (CJK).

Uwaga 1: Czcionki ze szczególnymi wykończeniami albo rzadko spotykanymi elementami i cechami, które ograniczają rozpoznawalność kształtów znaków są trudniejsze do odczytania, szczególnie przy obniżonym kontraście.

Uwaga 2: Rozmiar tekstu oznacza rozmiar, w którym treść jest dostarczana użytkownikowi. Nie dotyczy to rozmiaru ustawionego przez użytkownika.

Uwaga 3: Rozmiar tekstu widziany przez użytkownika zależy zarówno od rozmiaru zdefiniowanego przez autora strony, jak i od rozmiaru wyświetlacza i ustawień oprogramowania użytkownika. W większości wypadków 14 pt i 18 pt odpowiadają około 1.2 i 1.5 em lub 120% i 150% rozmiaru tekstu podstawowego (przyjmując rozmiar podstawowy za 100%), ale autorzy powinni się upewnić, że tak jest w ich przypadku. Jeżeli rozmiar tekstu jest podany w jednostkach względnych, to rozmiar tekstu do wyświetlenia jest obliczany przez oprogramowanie użytkownika. Rozmiar tekstu wyrażony w punktach może zostać pobrany z oprogramowania użytkownika albo obliczony na podstawie danych metrycznych wykonanych analogicznie do oprogramowania użytkownika, w celu sprawdzenia spełnienia kryterium sukcesu. Użytkownicy słabowidzący powinni mieć możliwość dokonania odpowiednich ustawień.

Uwaga 4: W przypadku korzystania z tekstu, w którym nie określono rozmiaru tekstu, przeglądarki powinny dla najmniejszej czcionki tekstu używać rozsądnego rozmiaru. Jeżeli dla nagłówka poziomu 1 przeglądarki stosują rozmiar 14 pt pogrubioną lub większą, można przyjąć, że jest to powiększony tekst. Względne skalowanie może być wyliczane na podstawie domyślnych rozmiarów w podobny sposób.

Uwaga 5: Rozmiar 14 pt i 18 pt został przyjęty dla alfabetu łacińskiego jako minimalny duży rozmiar (14 pt) oraz powiększony standardowy (18 pt). Dla innych alfabetów, na przykład CJK, podobne rozmiary mogą być uznane za minimalny duży tekst druku, a następny większy rozmiar, za standardowy duży tekst druku.

tłumaczenie języka migowego (ang. sign language interpretation)

tłumaczenie języka, najczęściej mówionego, na język migowy.

Uwaga: Prawdziwe języki migowe są niezależnymi językami i nie mają nic wspólnego z językami mówionymi z danego kraju lub regionu.

treść (treść internetowa) (ang. content (Web content))

informacja i komunikat zmysłowy przekazywany użytkownikowi za pośrednictwem programu użytkownika, włączając w to kod lub znaczniki definiujące strukturę, wygląd lub interakcję z informacją.

treść nietekstowa (ang. non-text content)

każda treść, która nie jest sekwencją znaków, które mogą być programowo określone lub nie wyraża niczego w jakimkolwiek języku naturalnym.

Uwaga: Obejmuje to ASCII Art (będący układanką złożoną ze znaków), emotikony, slang na forach (korzystający z zastępowania znaków) i obrazy przedstawiające tekst.

treść uzupełniająca (ang. supplemental content)

dodatkowa treść ilustrująca lub wyjaśniająca treść podstawową.

Przykład 1: Dźwiękowa wersja strony internetowej.

Przykład 2: Ilustracja kompletnej procedury.

Przykład 3: Akapit podsumowujący główne wnioski i rekomendacje w jakichś badaniach.

tylko wideo (ang. video-only)

zmienna w czasie prezentacja zawierająca tylko wideo bez dźwięku i interakcji

użyte w nietypowy lub ograniczony sposób (ang. used in an unusual or restricted way)

słowa użyte w sposób wymagający od użytkownika wiedzy, jaką konkretnie definicję powinien zastosować, by prawidłowo zrozumieć treść.

Przykład: Słowo "gig" oznacza coś innego w dyskusji na temat wykonania koncertu muzycznego, niż w artykule poświęconym pojemności dysków twardych, ale prawidłowe określenie definicji jest możliwe na podstawie kontekstu. Z drugiej strony, słowo "tekst" jest używane we WCAG 2.0 w pewien bardzo specyficzny sposób i dlatego jego definicja znalazła się w słowniczku.

wideo

technologia poruszających się lub następujących po sobie obrazów

Uwaga: wideo może być stworzone za pomocą animacji lub fotografii, lub obu naraz.

współczynnik kontrastu (ang. contrast ratio)

(L1 + 0.05) / (L2 + 0.05), gdzie:

Uwaga 1: Współczynnik kontrastu zawiera się pomiędzy 1 i 21 (powszechnie zapisywanych 1:1 do 21:1).

Uwaga 2: Ponieważ autor strony nie ma wpływu na sposób renderowania ustawiony przez użytkownika (np. wygładzanie czcionek lub antyaliasing), współczynnik kontrastu oblicza się jak dla wyłączonego antyaliasingu.

Uwaga 3: W celu spełnienia kryterium sukcesu 1.4.3 i 1.4.6, kontrast jest mierzony z uwzględnieniem standardowego koloru tła, na którym wyświetlany jest tekst przy standardowym użyciu. Jeżeli kolor tła nie został zdefiniowany, przyjmuje się, że jest to kolor biały.

Uwaga 4: Kolor tła to określony kolor, na którym renderowany jest tekst przy normalnym użyciu. Błędem jest nie określenie koloru tła przy jednoczesnym określeniu koloru tekstu, ponieważ wówczas kolor tła jest nieznany i nie można sprawdzić, czy zachowany jest odpowiedni kontrast. Z tego samego powodu błędem jest nie określenie koloru tekstu przy jednoczesnym określeniu koloru tła.

Uwaga 5: Gdy litery wyświetlane są z obwódkami, obwódki takie mogą dodawać kontrastu i mogą być uwzględniane w obliczaniu kontrastu pomiędzy literami a ich tłem. Cienka obwódka jest traktowana jak litera. Szeroka obwódka wokół litery, jeżeli wypełnia wewnętrzne elementy liter, działa jak efekt halo i może być traktowana jak tło.

Uwaga 6: Wymagania WCAG 2.0 mogą być zweryfikowane przez zestawienie par kolorów określonych przez autora dla typowego sposobu wyświetlenia strony. Autor nie musi brać pod uwagę nietypowych sposobów wyświetlania, na przykład przez zmianę kolorów zrealizowaną przez narzędzia użytkownika, chyba, że wynikają z kodu strony.

wydarzenie w czasie rzeczywistym (ang. real-time event)

wydarzenie, które a) trwa w tym samym czasie, co jego wyświetlenie i b) nie jest całkowicie generowane przez treść.

Przykład 1: Transmisja internetowa z przedstawienia (odbywa się w tym samym czasie, gdy jest oglądane, a nie z nagrania).

Przykład 2: Aukcja internetowa, podczas której użytkownicy składają oferty w tym samym czasie, gdy wyświetlana jest treść.

Przykład 3: Interakcje ludzi w wirtualnym świecie za pośrednictwem awatarów nie są automatycznie generowane i odbywają się w czasie rzeczywistym.

wstrzymane (ang. paused)

zatrzymane na żądanie użytkownika i nie wznawiane bez jego żądania.

wyłącznie dekoracyjny (ang. pure decoration)

służący jedynie do celów dekoracyjnych, nie niosący ze sobą żadnej informacji lub funkcjonalności.

Uwaga: Tekst jest czysto dekoracyjny, jeżeli słowa mogą być swobodnie przemieszczane lub podmieniane bez zmiany celu, jakiemu służy.

Przykład: Na okładce słownika znajdują się przypadkowe słowa wydrukowane w jasnym kolorze, pozostające w tle.

względna luminancja (ang. relative luminance)

względna jasność punktu w przestrzeni kolorów, znormalizowana do 0 dla najciemniejszego czarnego i 1 dla najjaśniejszego białego.

Uwaga 1: Dla przestrzeni kolorów w standardzie sRGB , względna luminancja koloru jest definiowana jako L = 0.2126

 • R + 0.7152 * G + 0.0722 * B gdzie R, G i B zostały zdefiniowane jako: 

 • jeżeli RsRGB <= 0.03928 wówczas R = RsRGB/12.92 lub R = ((RsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4 

 • jeżeli GsRGB <= 0.03928 wówczas G = GsRGB/12.92 lub G = ((GsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4 

 • jeżeli BsRGB <= 0.03928 wówczas B = BsRGB/12.92 lub B = ((BsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4 

i RsRGB, GsRGB, i BsRGB są zdefiniowane jako:

 • RsRGB = R8bit/255 

 • GsRGB = G8bit/255 

 • BsRGB = B8bit/255 

Znak „^” oznacza potęgowanie. (Równanie pochodzi z [sRGB] i [IEC-4WD]).

Uwaga 2: Niemal wszystkie obecnie używane systemy kodują kolory w standardzie sRGB. O ile używany będzie inny standard kodowania kolorów do przetwarzania i wyświetlania, autor musi obliczać kolor na podstawie standardu sRGB. Jeżeli używa innego, zobacz Understanding Success Criterion 1.4.3.

Uwaga 3: Jeżeli dithering odbywa się po dostarczeniu kolorów, bierze się pod uwagę kolory źródłowe. W wypadku kolorów wymieszanych na poziomie źródłowym, pod uwagę bierze się uśrednione wartości kolorów źródłowych (uśredniony R, uśredniony G i uśredniony B).

Uwaga 4: Dostępne są narzędzia, które automatycznie obliczają kontrast i błyski.

Uwaga 5: Dostępna jest wersja MathML dla wzorów względnej luminancji.

zagrożenie (ang. emergency)

nagła, nieoczekiwana sytuacja lub zdarzenie, wymagające natychmiastowej reakcji dla ochrony zdrowia, bezpieczeństwa lub mienia.

zestaw stron internetowych/serwis internetowy (ang. set of Web pages)

zbiór stron internetowych wykonanych w tym samym celu, przez tego samego autora, grupę lub organizację.

Uwaga: Wersje różnojęzyczne mogą być traktowane jak odrębne zestawy stron internetowych.

wersja alternatywna zapewniająca zgodność (ang. conforming alternate version)

to taka wersja, która:

 1. jest zgodna z określonym poziomem

 2. zapewnia te same informacje i funkcjonalności w tym samym języku oraz

 3. jest tak samo aktualna jak wersja niezgodna oraz

 4. dla której przynajmniej jeden z poniższych warunków jest spełniony:

  1. wersja zgodna jest osiągalna z wersji niezgodnej za pomocą mechanizmu wspierającego dostępność lub

  2. niezgodna wersja jest osiągalna jedynie z wersji zgodnej lub

  3. wersja niezgodna może być osiągalna tylko z wersji zgodnej, o ile zawiera mechanizm osiągnięcia wersji zgodnej.

Uwaga 1: W tej definicji „może być osiągalna tylko” oznacza, że zapewniony jest jakiś mechanizm, jak na przykład warunkowe przekierowanie, który uchroni użytkownika przed „osiągnięciem” (załadowaniem) niezgodnej wersji, dopóki nie przejdzie z wersji zgodnej.

Uwaga 2: Alternatywna wersja nie musi być identyczna, co do ilości stron z podstawową (np. może się składać z kilku podstron).

Uwaga 3: Jeżeli dostępne są różne wersje językowe serwisu, to dla każdej powinny być zapewnione zgodne wersje.

Uwaga 4: Alternatywne wersje mogą być zapewniane dla różnych technologii lub grup odbiorców. Każda wersja powinna być zgodna w jak najwyższym stopniu. Jedna wersja powinna być w pełni zgodna, aby uzyskać Wymóg zgodności nr 1.

Uwaga 5: Zgodna wersja alternatywna nie musi znajdować się w zakresie zgodności, ani nawet w tym samym serwisie internetowym, jeżeli jest równie łatwo dostępna, jak jej wersja niezgodna.

Uwaga 6: Alternatywna wersja nie powinna być mylona z treścią uzupełniającą, która ma wspierać i rozszerzać wersję podstawową.

Uwaga 7: Ustawienie w preferencjach użytkownika, które pozwala na uzyskanie zgodnej wersji jest akceptowalnym mechanizmem dla osiągnięcia innej wersji, o ile mechanizm ustawień wspiera dostępność.

Czytaj więcej: Understanding Conforming Alternate Versions

zgodność (ang. conformance)

spełnienie wszystkich wymagań dla danego standardu, wytycznych lub specyfikacji.

zmiany kontekstu (ang. changes of context)

znaczące zmiany treści strony internetowej, które dokonywane bez świadomości użytkownika, mogą go dezorientować, jeżeli nie jest on w stanie oglądać całej strony jednocześnie.

Zmiany kontekstu obejmują zmiany:

 1. w programie użytkownika;

 2. obszaru obrazu;

 3. fokusa;

 4. treści, która zmienia sens strony internetowej.

Uwaga: Zmiana treści nie zawsze oznacza zmianę kontekstu. Zmiana w treści, na przykład rozwinięcie drzewa, dynamicznego menu lub zakładki niekoniecznie zmieniają kontekst, dopóki nie zmienią jednego z powyższych (np. fokusa).

Przykład: Otwarcie nowego okna, przeniesienie fokusa na inny obiekt, przejście na inną stronę internetową (włączając w to także każdą sytuację, kiedy użytkownikowi tylko wydaje się, że przechodzi na inną stronę internetową) lub znaczące przekształcenie wyglądu strony są przykładami zmiany kontekstu.

zobowiązanie prawne (ang. legal commitments)

transakcja, gdzie osoba wiąże się prawnym obowiązkiem lub korzyścią.

Przykład: akt ślubu, umowa handlowa (finansowa i prawna), testament, pożyczka, adopcja, zaciągnięcie się do armii, kontrakt dowolnego rodzaju itp.

zsynchronizowane multimedia (ang. synchronised media)

dźwięk lub wideo zsynchronizowane z innym formatem, w celu prezentacji informacji lub/i z interaktywnymi komponentami, o ile nie jest to wyraźnie oznaczona alternatywa dla tekstu.

żargon (ang. jargon)

słowa używane w pewien określony sposób w pewnych określonych środowiskach.

Przykład: Słowo Sticky Keys używane jest w żargonie środowisk zajmujących się technologiami wspomagającymi i technologiami dostępności.

>Załącznik B: Podziękowania

Ta sekcja pełni funkcję informacyjną.

Niniejsza publikacja została sfinansowana częściowo z funduszy federalnych, z Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych oraz Narodowego Instytutu Badań Niepełnosprawności i Rehabilitacji (National Institute on Disability and Rehabilitation Research – NIDRR), w ramach umowy numer ED05CO0039. Zawartość tej publikacji nie ma na celu odzwierciedlania polityki Departamentu Edukacji, nie zawiera również nazw handlowych, nazw produktów lub nazw organizacji, które starałyby się o rekomendację ze strony rządu Stanów Zjednoczonych. Dodatkowe informacje na temat udziału w Grupie Roboczej WCAG 2.0 znajdują się na głównej stronie Grupy Roboczej.

Aktywni członkowie Grupy Roboczej WCAG w czasie publikacji dokumentu:

Inni, wcześniej aktywni członkowie Grupy Roboczej WCAG oraz osoby, które miały swój wkład w powstawaniu WCAG 2.0:

Shadi Abou-Zahra, Jim Allan, Jenae Andershonis, Avi Arditti, Aries Arditi, Mike Barta,Sandy Bartell, Kynn Bartlett, Marco Bertoni, Harvey Bingham, Chris Blouch, Paul Bohman,Patrice Bourlon, Judy Brewer, Andy Brown, Dick Brown, Doyle Burnett, Raven Calais,Tomas Caspers, Roberto Castaldo, Sambhavi Chandrashekar, Mike Cherim, JonathanChetwynd, Wendy Chisholm, Alan Chuter, David M Clark, Joe Clark, James Coltham, James Craig, Tom Croucher, Nir Dagan, Daniel Dardailler, Geoff Deering, Pete DeVasto,Don Evans, Neal Ewers, Steve Faulkner, Lainey Feingold, Alan J. Flavell, NikolaosFloratos, Kentarou Fukuda, Miguel Garcia, P.J. Gardner, Greg Gay, Becky Gibson, AlGilman, Kerstin Goldsmith, Michael Grade, Jon Gunderson, Emmanuelle Gutiérrez yRestrepo, Brian Hardy, Eric Hansen, Sean Hayes, Shawn Henry, Hans Hillen, DonovanHipke, Bjoern Hoehrmann, Chris Hofstader, Yvette Hoitink, Carlos Iglesias, Ian Jacobs,Phill Jenkins, Jyotsna Kaki, Leonard R. Kasday, Kazuhito Kidachi, Ken Kipness, Marja-Riitta Koivunen, Preety Kumar, Gez Lemon, Chuck Letourneau, Scott Luebking, Tim Lacy,Jim Ley, William Loughborough, Greg Lowney, Luca Mascaro, Liam McGee, Jens Meiert,Niqui Merret, Alessandro Miele, Mathew J Mirabella, Charles McCathieNevile , Matt May,Marti McCuller, Sorcha Moore, Charles F. Munat, Robert Neff, Bruno von Niman, TimNoonan, Sebastiano Nutarelli, Graham Oliver, Sean B. Palmer, Sailesh Panchang, NigelPeck, Anne Pemberton, David Poehlman, Adam Victor Reed, Chris Ridpath, Lee Roberts,Gregory J. Rosmaita, Matthew Ross, Sharron Rush, Gian Sampson-Wild, Joel Sanda,Gordon Schantz, Lisa Seeman, John Slatin, Becky Smith, Jared Smith, Neil Soiffer, JeanneSpellman, Mike Squillace, Michael Stenitzer, Jim Thatcher, Terry Thompson, Justin Thorp,Makoto Ueki, Eric Velleman, Dena Wainwright, Paul Walsch, Takayuki Watanabe, JasonWhite.

Załącznik C: Literatura

Ta sekcja pełni funkcję informacyjną.

CAPTCHA

The CAPTCHA Project, Carnegie Mellon University. Projekt dostępny na stronie internetowej: http://www.captcha.net

HARDING-BINNIE

Harding G. F. A. and Binnie, C.D., Independent Analysis of the ITC Photosensitive Epilepsy Calibration Test Tape. 2002.

IEC-4WD

IEC/4WD 61966-2-1: Colour Measurement and Management in Multimedia Systemsand Equipment - Part 2.1: Default Colour Space - sRGB. May 5, 1998.

sRGB

"A Standard Default Color Space for the Internet - sRGB," M. Stokes, M. Anderson, S.Chandrasekar, R. Motta, eds., Version 1.10, November 5, 1996. Kopia tej pracy dostępna jest na stronie: http://www.w3.org/Graphics/Color/sRGB.html

UNESCO

International Standard Classification of Education, 1997. Kopia dokumentu dostepna jest na stronie: http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/isced_1997.htm

WCAG10

Web Content Accessibility Guidelines 1.0, G. Vanderheiden, W. Chisholm, I. Jacobs,Editors, W3C Recommendation, 5 May 1999, http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505/ Najnowsza wersja WCAG 1.0 dostępna jest na stronie: http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/