Tematy prezentacji na Accessibility Camp

9 maja 2013 roku odbędzie się pierwsze w Polsce Accessibility Camp – spotkanie poświęcone dostępności przestrzeni internetowej. Wydarzenie jest m.in. współorganizowane przez Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni.

Zgłoszone prezentacje skupią się na:

 • omówieniu dostępności serwisów internetowych
 • dostępności oprogramowania
 • dostępności multimediów
 • dostępności urządzeń

Szczegółowy plan tegorocznych wystąpień znajduje się w zakładce Wydarzenia pod hasłem Accesibility Camp.

Rynkowe korzyści z prawa o dostępności

Rafał Trzaskowski Poseł‚ do Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski rozpoczyna prace nad dostępnoś›cią… stron www sektora publicznego. Dyskusja toczy się™ w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Spojrzenie na „accessibility”€ w kontekście rynku nie jest przypadkowe. Nowe prawo ma stymulować wzrost gospodarczy i znosić‡ bariery. Jednolity standard (WCAG 2.0. AA) ma uł‚atwić‡ funkcjonowanie MŚP z branży ICT na rynku UE. W 2009 r. rynek programistów w UE tworzyło ok. 175 tys. firm. Branża zatrudniała ok. 1 mln osób i generowała 144 mld EUR. obrotu. Wartość‡ europejskiego rynku produktów i usł‚ug zwią…zanych z dostę™pnoś›cią… sieci szacuje się™ na 2 mld EUR. Ta kwota bę™dzie rosł‚a. Dziś› w UE dostę™pnych jest zaledwie 10% z ponad 380 tys. stron usł‚ug e-administracji i ponad 760 tys. stron www sektora publicznego. Branża ICT generuje blisko 5% polskiego PKB. Zmiany prowadzone są także w jej interesie. UE proponuje, by usługi online były dostę™pne dla wszystkich na równych prawach. Projekt dotyczy usł‚ug świadczonych m.in. przez urzę™dy, szpitale, biblioteki. Mowa jest m.in. o monitoringu i promocji. W przygotowaniu są też inne dok. wspierają…ce dostępność‡: zamówienia publiczne oraz europejski akt o dostępności towarów i usł‚ug, skierowany także do sektora prywatnego. Po raz pierwszy do dostę™pnoś›ci podchodzi się™ w sposób skoordynowany z korzyścią… dla rynku i 80 mln niepeł‚nosprawnych obywateli UE.

Kiedy i dlaczego WCAG może przeciwdziała‚ć dostępności?

Dominik Paszkiewicz

Od momentu opublikowania pierwszej wersji WCAG 2.0 w wersji finalnej minęły ponad 4 lata. Specyfikacja ta stał‚a się™ podstawą prawodawstwa wielu krajów, w tym Polski. Niedawno została standardem ISO i jak się™ wydaje, jest doceniana przez specjalistów. Mimo tego, coraz cz궛ciej spotyka się™ gł‚osy tych samych specjalistów, okreś›lają…cych WCAG jako niewystarczają…ce narzę™dzie doprowadzania produktów cyfrowych do stanu satysfakcjonują…cej dostę™pnoś›ci. Jednak poza subiektywnymi opiniami, przeprowadzono kilka badań na poziomie akademickim, które wskazują na to, kiedy i dlaczego WCAG, może być‡ zawodnym punktem odniesienia dla dostę™pnoś›ci informacji oraz interfejsów. W 20-minutowej prezentacji przedstawił™ najważniejsze wnioski z tych badań„, poparte wł‚asnymi przemyś›leniami i sugestiami dla dowolnych podmiotów opierają…cych swoją… metodologią na WCAG.

Czy możliwa jest prawdziwa dostępność‡ organizacji?

Jakub Dębski Stowarzyszenie Przyjaciół‚ Integracji

Doświadczenie współ‚pracy w zakresie dostę™pnoś›ci informacji, z dowolnego typu organizacjami – zarówno podmiotami realizują…cymi zadania publiczne jak i firmami, nie nastraja pozytywnie. Dlaczego dostę™pność‡ koń„czy się™ czę™sto na szczą…tkowym wdrożeniu rekomendacji audytu dostępności? Z jakiego powodu, organizacje dążą… do „žodłączenia”€ tej kwestii, traktują…c ją… jak listę™ kontrolną…? Dlaczego otwartość‡ osób i podmiotów, na dostępność‡ jest zwykle fikcyjna? W moim wystą…pieniu, próbuję™ znaleźć‡ najczęstsze przyczyny takich problemów. Przede wszystkim jednak, chcę™ przedstawić‡ zarys koncepcji, radzenia sobie z oporem, który obserwuję we współ‚pracy z organizacjami. Mam nadzieję™ podjąć‡ dyskusję nt. dział‚ań„, które pozwolą… na trwał‚ą… i skuteczną konwersję wszelkiego rodzaju organizacji na dostępność‡.

Najczęstsze pułapki w jakie wpadają web developerzy

Przemysław Marcinkowski Fundacja Widzialni

Web developerzy mają… dzisiaj bogaty zasób technologii, z jakich mogą korzystać‡ przy tworzeniu serwisu internetowego. Technologie cał‚y czas się™ rozwijają… i powstają kolejne wersje i ich rozszerzenia. Z drugiej strony użytkownicy mają do dyspozycji szeroką… gamę aplikacji klienckich różnych producentów, w różnych wersjach. Z regularnych badań„ i audytów stron www przeprowadzanych przez Fundację Widzialni wył‚aniają… się™ newralgiczne punkty, z którymi autorzy sobie nie radzą lub nie posiadają… odpowiedniej wiedzy. Jak pogodzić‡ rozbieżnoś›ci wynikają…ce z braku zgodności technologii i aplikacji? Na bazie doś›wiadczeń„ zdobytych zarówno podczas tworzenia serwisów internetowych jak i przeprowadzanych regularnie badań„ i audytów celem wystą…pienia bę™dzie przedstawienie najczę™stszych puł‚apek w jakie wpadają… twórcy stron internetowych na konkretnych przykł‚adach technologii client-side (JavaScript, HTML, CSS, ARIA) m.in.: rozwijane menu, dynamicznie ładowane treś›ci i komunikaty, ukrywanie tekstów w odnoś›nikach, itp. które skutecznie utrudniają lub uniemożliwiają… użytkownikom obsługę™ serwisów internetowych.

ARIA

Jacek Zadrożny informaton.pl

ARIA (Accessible Rich Internet Applications). Jest to rozwią…zanie pozwalają…ce na semantyczne opisanie aplikacji sieciowych, dzięki któremu technologie asystujące potrafią w odpowiedni sposób prezentować‡ informacje oraz wchodzić‡ w interakcje z aplikacjami webowymi. Prezentacja będzie miał‚a charakter wprowadzają…cy i obejmie:

 • landmarki
 • strukturalizowanie interfejsu użytkownika na najwyższym poziomie,
 • role i właściwoś›ci przypisywane do elementów interfejsu,
 • aktywne obszary i nachalność w anonsowaniu,
 • elementy wykorzystywane w formularzach i oknach dialogowych.

W krainie dużego kontrastu

Michał Dębiec http://www.MoimiOczami.pl, Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepeł‚nosprawnych w Krakowie, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, http://www.DostepnaPolska.pl (w przygotowaniu serwis), PixPerfect.

Wystąpienie na bazie tematyki http://www.moimioczami.pl/2012/02/w-krainie-duzego-kontrastu/

Dostępność‡ mobilnych systemów operacyjnych Google Android VS Apple IOS

Piotr Witek Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Urządzenia mobilne z dnia na dzień„ zyskują na popularnoś›ci. Coraz wię™cej usł‚ug i informacji dostępnych jest z poziomu smartfonu czy tabletu. Na szcz궛cie, osoby niepeł‚nosprawne mogą także uczestniczyć‡ w tej rewolucji technologicznej za sprawą… rozwią…zań„ asystują…cych implementowanych w systemach mobilnych. Który system jest bardziej dostę™pny? Dla jakich grup osób niepełnosprawnych został‚o przygotowane wsparcie w poszczególnych systemach? Jak wyglą…da dostę™pność‡ zewnętrznych aplikacji dla danego systemu mobilnego? Czego jest w stanie dokonać‡ osoba niepeł‚nosprawna korzystająca z urzą…dzenia mobilnego? Na te i inne pytania chciałbym odpowiedzieć‡ omawiają…c możliwoś›ci dwóch aktualnie najpopularniejszych mobilnych systemów operacyjnych, tj. Google Android oraz Apple IOS.

Czy niewidomy przedsiębiorca może być‡ e – przedsię™biorcą.

Mateusz Ciborowski Akces Lab Spółdzielnia Socjalna

W ostatnich latach pojawia się coraz wię™cej udogodnień„ zwią…zanych z elektronicznym skł‚adaniem lub wypełnianiem formularzy przez przedsię™biorców oraz możliwoś›ci rejestracji firmy przez Internet. Zadaniem wystąpienia jest pokazanie kilku przykładółw i odpowiedź na pytanie czy bez pomocy osoby widzą…cej niewidomy przedsiębiorca za pomocą… komputera wyposażonego w czytnik ekranu jest w stanie dokonać‡ tych samych czynności zwią…zanych z prowadzeniem działalnoś›ci gospodarczej, co jego – widzą…cy konkurent. Wystąpienie omówi wyniki badania aplikacji webowych i desktopowych oraz aktywnych formularzy PDF pod kontem możliwości ich użytkowania z czytnikami ekranu w tym:

 1. Rejestracja firmy przez Internet,
 2. Rozliczanie składek ZUS – formularze PDF i program „Pł‚atnik”€.
 3. Formularze PIT i CIT.
 4. Wystawianie faktur,
 5. Oprogramowanie księ™gowe,
 6. Podpis elektroniczny,
 7. Obsługa systemu www.sod.pfron.org.pl http://www.sod.pfron.org.pl

Dostępność‡ multimediów

Monika Szczygielska INTRO PR, DOSTEPNI.EU

Dobre wideotł‚umaczenie? Kiedy zastosować‡ napisy, a kiedy tł‚umaczenie migowe? Który ję™zyk migowy wybrać? Czy dopuszczalne jest stosowanie napisów i tł‚umaczenia migowego w jednym materiale. Jak pogodzić interesy słabosł‚yszą…cych, gł‚uchych i sł‚yszą…cych. O tł‚umaczeniach studyjnych tekstów, materiałów wideo i nagrań„ dźwię™kowych oraz napisach z punktu widzenia praktyków. Badania i praktyka. Studium przypadku: Muzeum Chopina, NBP, spoty, wystą…pienia Prezydenta RP i europosła Rafał‚a Trzaskowskiego. Dostę™pność‡ multimediów w Rozporządzeniu KRI i ustawie migowej. Dostępność‡ multimediów w SIWZ i zapytaniach ofertowy administracji publicznej. Czyli prawo a praktyka.

Audiodeskrypcja sportowa

Mariusz Trzeciakiewicz i Justyna Mał„kowska Fundacja Katarynka

Jak to robią, jakim sposobem i jakie technologie są… tu możliwe do wykorzystania – gdzie już jest dostę™pna, a gdzie pojawi się™ w przyszł‚oś›ci.

Ten post został opublikowany w AccessibilityCamp 2013. Dodaj do zakładek bezpośredni odnośnik.